Zvolte si oblast:

Dvoukolová dotační výzva „Rago“ podpoří ekologické inovace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Předkládané projektové záměry musí být zaměřeny na implementaci reálných opatření (in situ) pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Zejména by se mělo jednat o tato opatření:

  • pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;
  • pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR nebo jsou realizovány v obdobných ekosystémových podmínkách v zahraničí, v odlišných přírodních podmínkách a prostředí a slouží jako přenos příkladu dobré praxe do podmínek ČR nebo odlišných ekosystémů;
  • podpora ostatních inovativních prvků, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity.

Jak dotační výzva probíhá

Výzva je vypsána jako dvoukolová.
V prvním kole výzvy budou posouzeny projektové záměry. Ty záměry, které budou expertní komisí doporučeny k podpoře, mohou být následně žadatelem předloženy do druhého kola výzvy formou standardní žádosti o finanční podporu.
Do druhého kola výzvy budou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).

Výše dotace

5 200 000 – 26 000 000 Kč (200,000 – 1,000,000 eur)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání projektových záměrů

8. dubna 2021 (12:00 hod) – 11. června 2021 (12:00 hod)

 

Podrobné informace k výzvě a dokumenty ke stažení jsou na stránkách SFŽP.