Zvolte si oblast:

Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Výzva se zaměří na podporu konkrétních přírodě blízkých adaptačních opatření modro-zelené infrastruktury i na zpracování příslušných územních a sídelních studií. Žadatelé z řad právnických osob mohou získat podporu od 5,2 do 26 milionů korun a pokrýt tak až 90 % způsobilých výdajů realizovaného projektu. Podmínkou je, aby realizovaná opatření vycházela z lokálních strategických dokumentů, které stanovují dlouhodobý přístup obcí a regionů k mitigaci a adaptaci vůči změně klimatu.

Mezi podporovaná opatření patří například náhrada zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů, instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace, nebo zelených fasád, které podobně jako zelené střechy pomáhají ochlazovat vzduch v okolí, zachytávají nečistoty, hluk a celkově zatraktivňují městské prostředí. Žadatelé mohou pomocí programu pořídit či zrekonstruovat vodní prvky na náměstích a jiných zpevněných plochách, obnovit trávníky a květnaté louky. Dotační podporu získají uchazeči na rozmanité prvky modré a zelené infrastruktury s pozitivním dopadem na mikroklima, které nemohou být podpořeny z Operačního programu Životní prostředí a které mají v obcích a regionech prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu.

Příjem žádostí o podporu do výzvy Bergen bude spuštěn 12. srpna 2020 v 9:00 hodin.

 

Více informací na stránkách Zprostředkovatele Programu.