Zvolte si oblast:

Validační testování pokročilých oxidační procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuValidační testování pokročilých oxidační procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV
Číslo projektu3213200012
Realizátor projektu

Vysoké učení technické v Brně

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Partner projektu z ČR

 ALS Czech Republic s.r.o.

Status

V realizaci od 03/2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

13 859 819,00 Kč

Schválený grant

10 602 761,53 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je na dvou vybraných lokalitách (odtok z komunální ČOV a odtok z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně) demonstrovat využitelnost navrhovaných technologií pro dosažení min. 80 % redukce sledovaných léčiv indikativního seznamu z odpadních vod. Během testování bude demonstrováno využití ozonizace pro odstranění sledovaných léčiv a její kombinace s přírodě blízkými dočišťovacími technologiemi (umělé mokřady, bioremediační filtr) pro zabezpečení ekologické stability v recipientu, které budou porovnány a validovány se široce používanými GAU filtry. V rámci projektu bude testován a vyhodnocen inovativní přístup monitoringu a řízení technologie ozonizace založený na online monitoringu míry odstranění sledovaných léčiv pomocí sledování náhradního parametru absorbance UV záření při vlnové délce 254 nm.