Zvolte si oblast:

Revitalizace brownfieldu park U Vody

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRevitalizace brownfieldu park U Vody
Internetové stránky projektu

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/stavba-rekonstrukce/planujte-sedmicku-s-nami/park-u-vody/anotace-a-vystupy-projektu-park-u-vody/

Číslo projektu3204200016
Realizátor projektu

Městská část Praha 7

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

23 297 018,00 Kč

Schválený grant

20 967 316,20 Kč

Projekt je zaměřen na revitalizaci brownfieldu park U Vody v pražských Holešovicích. Předmětem projektu je přeměna bývalého překladiště tvořeného betonovými objekty, plochami a rampami, které bylo součástí holešovického přístavu na přírodě blízký park. V roce 2019 došlo k demolici rozsáhlých zpevněných ploch a v současné době se hledá budoucí podoba tohoto zeleného ostrůvku v kompaktní zástavbě města. Řešené území je součástí rozsáhlého liniového nábřežního parku celoměstského charakteru a příměstského parku Trojská kotlina. Jeho poloha ho předurčuje být nejen lokálním parkem, ale i spojnicí centrální části města směrem dále na sever pro pěší, běžce i cyklisty. Současně je však tento pozemek jedinečný ve struktuře okolního města a má tak výrazný potenciál posílení sousedských a komunitních vztahů a vazeb. V době boje proti klimatické změně je přeměna této plochy z původního betonového překladiště na zelenou oázu možností uplatnit prvky modré a zelené infrastruktury, které mají prokazatelný přínos při zadržování dešťové vody a ochlazování centrální části města, která trpí efektem městského tepelného ostrova. Součástí projektu je výběr zhotovitele projektu, který probíhá formou Soutěže o návrh, jedním z klíčových posuzovaných kritérií jsou i opatření týkající se boje proti klimatické změně.

Projekt podporuje dlouhodobý strategický přístup MČP7 v boji proti klimatické změně a přizpůsobování se této změně na lokální úrovni a na úrovni významných ekosystémových či krajinných prvků a celků (povodí).

Cílem projektu je mj. zvýšit odolnost regionu a jeho okolí proti negativním dopadům změny klimatu a snižovat negativní vliv této změny na obyvatele.