Zvolte si oblast:

Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuRealizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů
Internetové stránky projektu

https://www.novylesjinak.cz/o-projektu/

Číslo projektu3211100015
Realizátor projektu

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Partner projektu z ČR

Lesní družstvo obcí Přibyslav

Status

v realizaci (04/24)

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 086 600,- Kč

Schválený grant

8 177 940,- Kč

Cílem projektu je obnova lesního prostředí na velkoplošných kalamitních holinách při využití alternativních postupů, které povedou k vyšší biodiverzitě a zlepšení stavu lesních ekosystémů. Výsledek realizace bude sloužit jako příklad dobré praxe pro další vlastníky lesů zasažených kůrovcovou kalamitou.

Opatření na podporu biodiverzity budou zahrnovat využití dvoufázové obnovy pro zajištění druhové, věkové i prostorové diverzity vznikajících porostů; kombinaci přirozené obnovy a umělého zalesnění pro dosažení pestřejších druhových směsí; podporu přítomnosti mateřských stromů; ponechávání části mrtvého dřeva (těžebních zbytků i celých kmenů) v lese pro spontánní osídlení dalšími organismy; vytipování a ponechání habitatových stromů.

Kromě návrhu obnovních postupů na vlastní holině bude součástí projektu i návrh na založení předsunutých obnovních prvků (tzv. kotlíků) v navazujících smrkových monokulturách ve stadiu kmenovin, jejichž existence je akutně ohrožena nejen dalším šířením podkorního hmyzu ale i abiotickými faktory, především větrem.

V rámci navržených opatření bude snaha o podporu retenční funkce lesa prostřednictvím péče o přirozeně zamokřená území.