Zvolte si oblast:

Pokročilé oxidační procesy (AOP) Moravský Beroun

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPokročilé oxidační procesy (AOP) Moravský Beroun
Číslo projektu3213200003
Realizátor projektu

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Partner projektu z ČR

Město Moravský Beroun

Status

V realizaci od 03/2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 852 750,00 Kč

Schválený grant

7 537 353,75 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zamezit vstupování farmak, hormonů a všeobecně mikropolutantů do vodního ekosystému v okolí města Moravský Beroun, kde je přečištěná odpadní voda z místní ČOV vypouštěna na území vodohospodářského ochranného pásma s prameny minerální vody. K naplnění uvedeného cíle bude sloužit zavedení pilotní jednotky terciárního stupně čistění odpadních vod zařazeného za stávající biologický stupeň v místní ČOV, který bude využívat technologie pokročilých oxidačních procesů (AOP) a sorpčních mechanismů. Metou projektu je více než 90% snížení obsahu sledovaných látek.

Systém bude složen z ozonizační jednotky, fotolýzní UV jednotky a adsorpční jednotky. V rámci pilotní instalace proběhne testování vlivu jednotlivých částí technologie na degradaci sledovaných látek, budou prováděny rozbory v jednotlivých stupních AOP jednotky.Vedlejším cílem projektu je vyvinout a testovat technologii vhodnou pro implementaci na ČOV pro malá města, které často nebývají vybavené technologií pro terciární dočišťování vod od mikropolutantů. Tyto mikropolutanty odolávají čistícímu procesu, a jsou vypouštěny do vodních ekosystémů, ve kterých narušují přirozené mechanismy ekosystému.