Zvolte si oblast:

Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuMonitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna
Číslo projektu3202100007
Realizátor projektu

Masarykova univerzita

Partner projektu z donorského státu

Oslo, Agency of Urban Environment, Division Environment, Department Nature and Pollution

Partner projektu z ČR

Statutární město Brno

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021–4/2024

Popis projektu

Zpřesnění měření kvality ovzduší v Brně


Brno jako druhé největší město ČR se potýká s poměrně vysokými koncentracemi polutantů v ovzduší především v zimním období. Cílem projektu je zmapování imisní zátěže znečišťujících látek v ovzduší na území města Brna včetně základních klimatických podmínek prostřednictvím tzv. dočasného mobilního měření a jeho provázání na postupy tzv. stacionárního měření. Monitoring proběhne za účelem zjištění koncentrací znečišťujících látek, typu znečištění a identifikace jeho zdrojů. Bude zpracován Akční plán pro město Brno s návrhy opatření pro omezení či zmírnění znečištění/následků, tento plán bude následně implementován městem Brnem.
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

16 554 659,41 Kč

Schválený grant

16 554 659,41 Kč (100 %)