Zvolte si oblast:

Doplňkové laboratorní vybavení pro monitoring organických mikropolutantů v povrchových vodách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuDoplňkové laboratorní vybavení pro monitoring organických mikropolutantů v povrchových vodách
Číslo projektu3223100001
Realizátor projektu

Povodí Labe, státní podnik

Status

V realizaci od prosince 2022

Schválený grant

16 575 000,00 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je pořízení velice citlivých a selektivních analytických přístrojů pro analýzu mikropolutantů ve vodním prostředí (především polární polutanty jako léčiva, hormony, polyfluorované alkylsloučeniny PFAS v povrchových vodách), které zahrnuje nezbytné navazující laboratorní zařízení. Toto doplnění nám umožní zlepšit stávající analytické metody z pohledu požadovaných mezí stanovitelnosti a vyvinout nové analytické metody pro stanovení látek uvedených ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění Směrnice 200/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky, a také nové látky uvedené v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2022/1307 ze dne 22. července 2022, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES (Watchlist 4). Splnění požadovaných mezí stanovitelnosti daných Směrnicí umožní spolehlivě hodnotit stav útvarů povrchových vod v souladu se Směrnicí 2009/90/ES o kvalitě chemických analýz a monitorování stavu vod.