Zvolte si oblast:

Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuDecentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod
Číslo projektu3213200011
Realizátor projektu

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Partner projektu z ČR

Fakultní Thomayerova nemocnice

Status

V realizaci od 03/2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

25 666 350,00 Kč

Schválený grant

19 634 757,75 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je snížit koncentrace mikropolutantů minimálně o 90 % mezi vstupem a výstupem z nemocniční ČOV modernizací její technologické linky. Decentralizované odstraňování mikropolutantů umožní záchyt znečištění před vstupem do městské stokové sítě. Voda, která ze stávající linky ČOV momentálně odchází do stokové sítě, bude na odtoku z modernizované linky ČOV natolik kvalitní, aby mohla být vypouštěna do recipientu, čímž zaprvé ochrání stokovou síť před nárůstem množství balastní vody a zadruhé svou kvalitou přispěje k lepšímu plnění norem environmentální kvality dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění. Odpadní voda přitékající při srážkových událostech nad kapacitu nové linky splaškových vod bude mechanicky čištěna a hygienizována a bude tak zajištěna bezpečnost pracovníků na stokové síti. Vedlejšími cíli jsou testování vlivu dávkování chlornanu sodného na oživení odpadní vody, zlepšení účinnosti separace aktivovaného kalu instalací membránové technologie a vypracování rizikové analýzy provozu ČOV.