Zvolte si oblast:

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR
Číslo projektu3211100013
Realizátor projektu

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Partner projektu z donorského státu

NINA - Norwegian Institute for Nature Research

Partner projektu z ČR

Povodí Vltavy, státní podnik

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 280 347,20  Kč

Schválený grant

10 152 312,47 Kč (90 %)

Cílem projektu je praktické ověření nových výsledků aplikovaného výzkumu, které jsou zaměřeny na regulaci a eradikaci nepůvodních druhů raků. Dílčí cíle projektu jsou následující:

  • Provést zásahy proti populacím nepůvodních druhů raků na šesti vybraných lokalitách vodních toků a nádrží.
  • V praxi ověřit proveditelnost navržených opatření a poskytnout tak příklad dobré praxe pro správce vodních toků, vlastníky vodních děl a orgány ochrany přírody.
  • Ověřit účinnost a efektivitu navržených regulačních a eradikačních zásahů na regulaci populace nepůvodních druhů raků.
  • Provést opatření na vybraných lokalitách dojde ze kzepšení kvality vodního ekosystému a podmínek pro předmět ochrany snížením až eliminací vlivu nepůvodních druhů raků.
  • Komunikovat zkušenosti s návrhem a realizací opatření mezi domácími i zahraničními partnery projektu, státní správou, odbornou i laickou veřejností.