Zvolte si oblast:

Program Životní prostředí - evaluační zpráva

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

Nezávislá evaluace je nedílnou součástí projektového cyklu a vhodný nástroj pro další zlepšení implementace projektů nyní i v budoucnu. Evaluátoři zpracují 9 nezávislých hodnotících zpráv, které budou postupně zveřejňovány.

Uveřejněny již byly evaluační zprávy věnované programu CZ-Kultura, tématu Romské inkluze (oblast začleňování Romů a podpory romské kultury, které  se prolíná napříč programy CZ-Kultura, CZ-Vzdělávání, CZ-Zdraví a CZ-Lidská práva) a programu CZ-Vzdělávání.

Čtvrtá aktuálně zveřejňovaná zpráva je věnovaná programu CZ-Životní prostředí,  který měl za cíl přispět k ochraně ekosystémů a biodiverzity, zajišťování zdravého a kvalitního životního prostředí pro obyvatelstvo žijící v České republice a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. První výzvy k podávání žádostí byly vyhlášeny na konci roku 2019, poslední výzva byla vyhlášena v prosinci 2022. Ve výzvách bylo vybráno celkem 169 projektů s celkovou alokací 34,2 mil. EUR, realizováno bylo/je 165 projektů.

Program Životní prostředí byl hodnocen na základě tří evaluačních kritérií (relevance, účinnost, udržitelnost). Dle závěrů zprávy si Program udržel podobně široké tematické zaměření jako v předchozích Finančních mechanismech, došlo nicméně k rozdělení aktivit do většího množství výzev, což bylo některými aktéry hodnoceno pozitivně, jiní množství výzev považovali za velké a ubírající na přehlednosti. Program každopádně podpořil/podporuje oblasti relevantní pro Českou republiku, ačkoli očekávaná velikost změn je vzhledem k velikosti alokace spíše marginální. Kladně je hodnocen důraz na inovativnost a podporu témat, která běžně financována nejsou. Pokud se týká doporučení vyplývajících ze zprávy, v případě nastavování obdobného programu v budoucnosti je ze strany evaluátorů zdůrazňována potřeba efektivního nastavení s jasně definovanými podmínkami, které nebudou překrývat podporované oblasti z OPŽP, jehož zaměření pro období 2021-2027 je již známo. Většina dalších doporučení uvedených ve zprávě je spíše administrativního rázu. Navrhují se zjednodušené administrativní postupy a kvalitní informační systém pro správu projektů, včetně pilotáže systémů. Většina příjemců by uvítala možnost pokračování projektů v dalším období. Vzhledem k časové prodlevě v přípravách jednotlivých programových období Fondů EHP/Norska je však tato možnost silně omezena. Mezi implementačními fázemi programů vznikají z administrativních důvodů, které nemůže česká strana ovlivnit, časové prostoje, kdy nemohou být vyhlašovány nové výzvy a příjemci proto nemohou plynule navázat dalšími projekty. Různorodost podpořených aktivit přináší různou pravděpodobnost udržitelnosti aktivit po skončení projektů. Pokud se týká čerpání Programu, bylo kontrahováno více než 99,52 % alokovaných finančních prostředků. Většina projektů dosáhla plánovaných výsledků bez významnějších problémů. V některých případech bylo dokonce zaznamenáno překročení plánovaných výsledků.

Celá evaluační zpráva ke stažení níže.

Dokumenty ke stažení