Zvolte si oblast:

Výzva Malého grantového schématu: Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 12. 4. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací“. Bližší informace naleznete zde.

Cílem této výzvy je posílení pozice pacientských organizací, aby se mohly stát silnějším hráčem na poli zdravotní péče. Cíle výzvy bude dosaženo pomocí budování a rozvíjení kapacit pacientských organizací, a to formou posílení personálních zdrojů pacientských organizací, podporou vzdělávání jejich zástupců, stejně jako zvýšenou podporou služeb, které pacientské organizace svým zástupcům a členům nabízejí. V neposlední řadě má výzva za cíl podpořit vznik a fungování střešních organizací, které budou zastupovat zájmy a zároveň rozvíjet segment pacientských organizací. Existence střešních organizací přinese konsolidaci stavu na poli pacientských organizací a pro ostatní aktéry ve zdravotnictví bude představovat jasného partnera pro jednání. Součástí výzvy jsou i aktivity na zvyšování povědomí o činnosti pacientských organizací a významu celého segmentu včetně role pacienta ve zdravotnickém systému. Realizace projektů by měla napomoci profesionalizaci, dlouhodobé udržitelnosti a stabilizaci organizací, které hájí zájmy lidí s chronickým onemocněním či postižením ve společnosti.

Alokovaná částka pro výzvu je 51 078 750 mil. Kč. Minimální výše grantu je 265 000 Kč, maximální výše grantu je 4 240 000 Kč.

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, z hlediska právní formy (více viz text výzvy):
1. obecně prospěšné společnosti;
2. spolky, příp. ústavy.

Podmínkou oprávněnosti je min. roční historie činnosti žadatele v oblasti pomoci a podpory pacientů – lidí s chronickým onemocněním či postižením. Oprávněným žadatelem je pacientská organizace. Činnost takovýchto organizací musí zahrnovat poskytování služeb určitému segmentu pacientů. Bližší podmínky oprávněnosti jsou stanoveny v textu výzvy.

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR. Žádosti lze podávat v termínu od 12. 4. 2021 od 12:00 do 14. 6. 2021 do 12:00 hod.

V druhé polovině dubna se uskuteční online seminář pro žadatele, který bude určen pro potenciální zájemce o podání žádosti o grant. Na semináři bude podrobně představena výzva a její zaměření, dále systém hodnocení projektových žádostí a rovněž samotný systém zpracování a předložení žádostí prostřednictvím IS CEDR. O přesném datu konání semináře budeme informovat zde.

Text výzvy společně s přílohami obsahujícími bližší informace o výzvě naleznete níže.

Pokyn pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví, který upravuje postupy pro realizaci projektů od okamžiku jejich schválení lze nalézt zde.

Dokumenty ke stažení