Zvolte si oblast:

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci: Aktualizace předběžného oznámení vyhlášení Otevřené výzvy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 12. 2019
  • Aktualizace předběžného oznámení vyhlášení Otevřené výzvy

V zájmu zajištění co nejlepší informovanosti potenciálních zájemců o grant zveřejňujeme informace, týkající se připravovaného vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o grant na financování projektů pro oblast prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci. Oficiální vyhlášení výzvy se předpokládá v únoru 2020 a potrvá 2-3 měsíce od data jejího vyhlášení.

Předmětem žádostí budou následující aktivity vykonávané v České republice a/nebo donorských státech:

1) Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci u obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, zejména pak romskou populaci, zaměřených na vybraná specifická přenosná a nepřenosná onemocnění.

Ke zlepšení zdravotní informovanosti a povědomí o přenosných a nepřenosných onemocněních by měly přispět informační materiály týkající se rozpoznání časných nebo typických příznaků specifických onemocnění vyskytujících se u pacientů ze sociálně vyloučených lokalit v rámci jejich sekundární prevence. Podpořeny budou projekty, které budou zaměřeny na vytvoření informačních materiálů pro obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit týkající se uvedených onemocnění. Jedná se o nejčastější či nejzávažnější typy přenosných a nepřenosných onemocnění, která ve větší míře postihují obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit a zejména pak romskou populaci. Žadatel zdůvodní na základě dostupných dat nebo studií výběr onemocnění a jejich relevanci, a to z hlediska předmětu řešení a výstupů projektu. Materiály by měly obsahovat informace o tom, jaké jsou prvotní příznaky daných onemocnění, a jak je nejlépe laicky rozpoznat a časně klinicky diagnostikovat. Dále by měly obsahovat informace, jak v případě rozpoznání prvotních příznaků těchto onemocnění postupovat, a případně na jakého lékaře specialistu se obrátit.

Distribuci vytvořených materiálů sekundární prevence bude realizátor projektu koordinovat se Státním zdravotním ústavem, který v sociálně vyloučených lokalitách dlouhodobě působí a má na starosti vytvořenou síť Mediátorů podpory zdraví, kteří mají zkušenosti s rozšiřováním informací týkajících se zdravotní primární prevence v komunitách v sociálně vyloučených oblastech.

2) Zajištění věcných podkladů na základě, kterých budou vytvořena, validována a implementována odborná lékařská doporučení týkající se přenosných a nepřenosných onemocnění specifických pro sociálně vyloučené lokality.

Podpořen bude jeden úspěšný projekt, který vytvoří a bude implementovat speciální postupy pro praktické lékaře a další specializované zdravotnické pracovníky pečující o pacienty ze sociálně vyloučených lokalit, a zejména pak o romskou populaci. Cílem tohoto projektu bude zajištění odborných podkladů, na základě kterých budou vytvořena, validována a implementována odborná lékařská doporučení pro přenosná a nepřenosná onemocnění, která se vyskytují ve větší míře nebo jsou specifická pro vyloučené lokality.

Tato doporučení by měla obsahovat informace o tom, jak k daným pacientům přistupovat z hlediska jejich časného záchytu, laboratorní a klinické diagnostiky, včetně diferenciální diagnostiky. Tato doporučení by měla být zpracována ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi České lékařské společnosti J.E.P. nebo Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost / Sdružením praktických lékařů České republiky. Odborná doporučení budou rovněž obsahovat informace o nejčastějších nebo specifických příčinách zdravotních problémů u cílové skupiny, které se vyskytují v důsledku nedostatečné informovanosti nebo nedostatečného přístupu cílové populace ke zdravotní péči.

Získání podkladů pro vytvoření uvedených odborných doporučení bude realizátor projektu koordinovat se Státním zdravotním ústavem. V návaznosti na vytvoření odborných doporučení příjemce grantu zajistí jejich distribuci mezi praktické lékaře a další relevantní zdravotnické pracovníky, prostřednictvím příslušných odborných společností České lékařské společnosti J.E.P. nebo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost / Sdružení praktických lékařů České republiky. Příjemce grantu rovněž zajistí uspořádání seminářů a/nebo workshopů pro výše zmíněné lékaře a zdravotnické pracovníky, na kterých bude vytvořené postupy široce prezentovat.

Výzva bude určena pro:

  • poskytovatele specializované péče podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů působící na území České republiky;
  • žadatel musí mít zkušenost se zřizováním zdravotnicko-výzkumných multidisciplinárních týmů s doložitelnou odbornou a mezinárodní zkušeností v oblasti zaměření této výzvy.

Žadatelem může být právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, založená/zřízená v souladu s legislativou České republiky. Nestátní neziskové organizace nebudou v rámci této výzvy oprávněnými žadateli.

Žádost může být podána v partnerství s relevantními partnerskou institucí z donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) stejně jako z České republiky. Oprávněným partnerem může být veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá.

Alokace výzvy, výše grantu, spolufinancování, datum způsobilosti výdajů:

Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 41 999 979 Kč.

Minimální výše grantu na projekt bude 5 100 000,00 Kč a maximální 25 500 000,00 Kč.

Veřejné instituce jsou oprávněny žádat o grant ve výši 100% způsobilých výdajů projektu.

Ostatní právnické subjekty jsou oprávněny žádat o grant ve výši 60% způsobilých výdajů projektu.

Podíl investičních prostředků na celkové částce požadovaného grantu nesmí překročit 20%.

Konečné datum způsobilosti výdajů je 31. 12. 2023.

Všechny podmínky pro podávání žádostí o grant budou součástí oficiálního vyhlášení výzvy a další informace bude možné získat na seminářích pro potenciální žadatele. Termíny seminářů budou včas zveřejněny na stránkách www.eeagrants.cz a www.mzcr.cz.

Informace uvedené výše jsou výhradně informativního charakteru a slouží zejména k informování potenciálních žadatelů o grant v dostatečném časovém předstihu a umožnění přípravy kvalitní grantové žádosti. Výše uvedené informace nejsou závazné a jasně dané a do doby oficiálního vyhlášení výzvy se tudíž mohou změnit.