Zvolte si oblast:

Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuVýzkum
Název projektuPlnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?
Internetové stránky projektu

https://www.czechglobe.cz/cs/resene-projekty/?project=PLN%C4%9AN%C3%8D+&provider=80&year_from=&year_to=

Číslo projektuTO01000345
Realizátor projektu

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Partner projektu z donorského státu

Norwegian University of Life Sciences

Partner projektu z ČR

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

46 639 129 Kč

Schválený grant

37 370 356 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem je analyzovat schopnost hospodářských lesů zajišťovat významné ekosystémové funkce – produkční (včetně ukládání uhlíku) a regulační/klimatizační (regulaci energetické bilance a vodního cyklu v krajině i porostu), a to ve spolupráci s norským partnerem na území ČR a Norska.

V závislosti na (1) stanovištních podmínkách, (2) adaptačním potenciálu převažující dřevinné skladby (smrk, borovice a buk), (3) možnostech náležitých pěstebních opatření a (4) možnostech praktického zavádění takových opatření do praxe.

Cílů je dosaženo mj. hodnocením časových řad v minulosti; využitím klimatických modelů pro predikci budoucnosti (do roku 2050); metodami dálkového průzkumu Země validovanými pozemními šetřeními v případových studiích na vlastních plochách a ve správě VLS.