Zvolte si oblast:

Informace k připravované výzvě programu Spravedlnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 12. 2020
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace harmonogramu
  • Aktualizace harmonogramu
  • Úprava termínu vyhlášení výzvy

V rámci programu Spravedlnost bude vyhlášena jedna otevřená výzva, která se bude dělit na dvě části.

Program podporuje zajištění přirozené podpory pachatelů při řešení běžných životních situací. Cílem spolupráce je formování přístupu a hodnot vězněné osoby již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, ale především vytvoření funkčního přesahu do doby po skončení výkonu trestu odnětí svobody.

Podpořené projekty by se měly zaměřit na práci s vězněnými osobami a osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, což vyžaduje multidisciplinární přístup, neboť tyto osoby často neřeší pouze problémy související s trestnou činností, ale řadu dalších závažných problémů, které jsou navázány na nevhodný životní styl či vznikají v důsledku protiprávního jednání.

Uvítáme, pokud budou projekty realizovány v úzké spolupráci s partnery z donorského státu (Norsko) s cílem podpořit bilaterální spolupráci. Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu žádosti o dotaci. Partnerem z donorského státu je/jsou právnické a fyzické osoby, kteří splňují kritéria způsobilosti jako čeští žadatelé, nicméně nejsou oprávněnými žadateli, tzn., nemohou předložit žádost o dotaci.

část a: Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
část b: Zajištění odborné péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění
Plánované vyhlášení

1.pol. ledna 2021

Výzva pro individuální projekty
Předmět podpory

Část a) Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Cíl: Cílem výzvy je napomoci propouštěným osobám z výkonu trestu překonat těžké okamžiky po propuštění a připravit je na praktický život a úspěšné zvládnutí resocializace a reintegrace, a to vše za pomoci komplexní sady opatření. Tato opatření začnou již ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy dojde k navázání kontaktu s klientem a plynule přejdou do období na svobodě při jejich opětovném začlenění do společnosti. Stěžejními osobami budou mentoři a odborní pracovníci. Mentor je proškolený laik, který by měl být klientovi nablízku a pomáhat mu s řešením jeho problémů a starostí v každodenním životě. Odborný pracovník musí zajistit mentorovi koordinační a odborný dohled a zároveň by měl být klientovi nápomocen v poradenské a sociální rovině.

Cílová skupina: Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody po vykonání celého trestu nebo po podmíněném propuštění, které nabídku pomoci od mentora potřebují a budou s ní souhlasit a zároveň existuje rizikový faktor zvyšující možnost další recidivy trestné činnosti.

Část b) Zajištění odborné péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

Cíl: Vznik a rozvoj sítě služeb (sociálních/zdravotních), které budou klientům (osobám s adiktologickou poruchou) poskytovat odbornou péči formou case managementu v období posledních 6 měsíců před koncem trestu odnětí svobody a min. 2 měsíce po propuštění.

Cílová skupina: Osoby s adiktologickou poruchou opouštějící výkon trestu odnětí svobody, nejčastěji v kombinaci s další duševní poruchou nebo jinými závažnými rizikovými faktory zvyšujícími pravděpodobnost recidivy k trestné činnosti, motivované a indikované k využití metody case managementu.

Oprávnění žadatelé

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy

Výše dotace € 1 690 942 (část a: € 791 667; část b: € 899 275)
Minimální výše dotace € 200 000
Maximální výše dotace € 1 000 000
Míra spolufinancování 100 % (90 % Norské fondy, 10 % státní rozpočet)
Předpokládaná doba realizace 3 roky
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024
Poznámka Oprávněný žadatel může při splnění podmínek předložit žádost/žádosti pro obě části výzvy.

 

Informace budou průběžně aktualizovány.