Zvolte si oblast:

Systém společného vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 11. 4. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuSystém společného vzdělávání
Číslo projektuSP-PDP1-001
Realizátor projektu

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Partner projektu z donorského státu

Národní vzdělávací instituce pro vězeňský personál v Norsku (KRUS)

Partner projektu z ČR

Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.8.2020 - 31.7.2023

Další informace

Cílová skupina:

1.  Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty);
2.  Pracovníci věznic/probační služby, soudci, státní zástupci;

Webové stránky:

https://www.justice.cz/web/msp/financni-mechanismy?clanek=fondy-ehp-a-norska

Schválený grant

20 451 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s partnery projektu - Národní vzdělávací institucí pro vězeňský personál v Norsku (KRUS), Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou ČR je vytvoření společného systému vzdělávání pro zainteresované subjekty.

Projekt Ministerstva spravedlnosti reaguje na problém neprovázanosti systému péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a následně po jejich propuštění. Nyní probíhá vzdělávání zaměstnanců VS ČR, PMS a dalších zainteresovaných subjektů odděleně, tj. bez sdílení informací a zkušeností. Předmětem projektu je vytvoření systému společného vzdělávání, resp. vytvoření společné platformy pro sdílení a předávání know-how, navazování a posilování kontaktů mezi pracovníky VS ČR, PMS, sociálními kurátory, zaměstnanci NNO a dalšími zaměstnanci a odborníky v relevantních oblastech. Cílem projektu je tedy zkvalitnění péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a následně po jejich propuštění prostřednictvím zvýšení kvalifikace a kompetencí osob, které těmto osobám péči poskytují.

V rámci projektu vzniknou vzdělávací programy, které mají za úkol zvýšit kvalitu v oblasti zacházení s odsouzenými i v oblasti manažerských, komunikačních a dalších dovedností. Systém společného vzdělávání přispěje k vyšší kompetenci zaměstnanců všech dotčených subjektů. Vytvoření společného systému vzdělávání zároveň odstraní duplicitu ve vzdělávání jednotlivých subjektů.

Projekt se zaměřuje na zlepšení propojení penitenciární a postpenitenciární péče, což je jeden z největších nedostatků současného systému, neboť jen provázaný systém péče o vězněné, resp. propuštěné osoby může vést k úspěšnému zařazení těchto osob zpět do společnosti, což v konečném důsledku ovlivňuje i míru recidivy v České republice a bezpečnost jejich občanů.

Klíčové aktivity

Rámec společného vzdělávání pro zaměstnance působící v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče zahrnuje:

  1. Inovace základních vzdělávacích systémů VS ČR a PMS;
  2. Vzdělávání pro manažery;
  3. Společný výzkum
  4. Příprava na bezpečné propuštění;
  5. Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření;