Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 21. 5. 2019
  • Zjednodušení názvu programu
  • Aktualizace základních informací
  • Přidána příloha

Název programu Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu
Základní informace
Výše grantu 890 000 EUR
Spolufinancování programu
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Innovation Norway

Kontaktní osoba decentwork@innovationnorway.no
Partner programu
Partner programu z donorského státu

Cíl programu

Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. Program dále podporuje sociální dialog a přispívá k lepší připravenosti zemí na výzvy související s vysokou nezaměstnaností a zajištěním principů důstojné práce v úzké spolupráci s partnery z Norska.

Programová oblast Sociální dialog – důstojná práce
Základní informace o programu

Program v České republice by měl dostáhnout těchto tří výsledků: (1) Zlepšení sociálního dialogu a spolupráce, (2) Zvýšení provádění programu důstojné práce (spravedlivé a důstojné pracovní podmínky) a (3) Zjednodušený přístup k zaměstnání.

Norsko má silnou tradici v tripartitním vyjednávání, ve sdružování zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlády na různých úrovních při formulaci a vyjednávání pracovních podmínek a politik. Bilaterální spolupráce hraje v programu velmi důležitou roli s možností úzké spolupráce norských sociálních partnerů, sdílení odborných znalostí a zkušeností.

Důležitým aspektem zlepšení sociálního dialogu je konstruktivní zapojení orgánů veřejné. Proto se program zabývá tripartitní spoluprací a podporuje spolupráci mezi veřejnými orgány v přijímajících státech a příslušnými veřejnými orgány v Norsku, např. na prosazování pracovního práva a na boj proti trestné činnosti související s prací.

Více informací na stránkách Zprostředkovatele programu: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork

Souhrnné informace zde Factsheet Sociální dialog (.PDF, 195 kB)