Zvolte si oblast:

STOPNASILI.CZ

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuSTOPNASILI.CZ
Číslo projektuLP-HRMGSC-009
Realizátor projektu

    ROSA - centrum pro ženy, z.s.

Partner projektu z ČR

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 4/2024

 

Další informace

Webové stránky

Cílové skupiny:

  • Studenti
  • Oběti domácího/genderově podmíněného násilí
  • Veřejnost
Celkové způsobilé výdaje projektu

5 300 000 Kč

Schválený grant

5 300 000 Kč (100 %)

Násilí na ženách je považováno za jednu z hlavních překážek dosažení rovnosti žen a mužů a jednu z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, avšak zatím není českou společností dostatečně vnímáno jako lidskoprávní problém v celé své šíři a projevech tak, jak jej uchopují mezinárodní definice, standardy a dokumenty. 

Násilí na ženách není problémem žen, ale problémem celé společnosti. Přetrvávající genderové stereotypy jsou významnou překážkou efektivní prevence domácího a genderově podmíněného násilí a dosažení rovnosti žen a mužů. Na tento fakt upozorňuje i Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022. Důležitým nástrojem prevence jsou osvětové kampaně.

Projekt zrealizuje informační kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí o formách genderově podmíněného násilí, včetně násilí v online prostoru a na potírání genderových stereotypů prostřednictvím cílení na změnu postojů k násilí na ženách v celé společnosti, zejména však u mužů jako klíčové, avšak dosud málo oslovované skupiny.

 
Cíl kampaně bude naplňován využitím různých komunikačních prostředků - informačních videí a spotů, dokumentu, podcastů, informačních grafik, fotografií a posterů, workshopů a webinářů. Tištěné výstupy, videa i dokument budou vytvořeny také v jazykových mutacích, aby z nich mohly těžit i další cílové skupiny.

Díky zapojení partnera, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, se zvýší potenciál zásahu kampaně mezi žáky/ně a studenty/ky, jejich rodiče, školy a pedagogické pracovníky/ce.

Mezi cílové skupiny patří také novináři, kteří mohou formovat jazyk, kterým se o násilí na ženách hovoří a tím dále ovlivňovat postoje společnosti. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na prevenci druhotné viktimizace obětí a na zvýšení motivace obětí odejít z násilného vztahu včas.