Zvolte si oblast:

Romští lídři - hybatelé změny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace informací (web)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuRomští lídři - hybatelé změny
Číslo projektuLP-HROVA1A-004
Realizátor projektu

Diecézní charita ostravsko-opavská

Partner projektu z ČR

Bunkr, Člověk v tísni, Komunitní skupina – Společná cesta, Fakulta sociálních studií – Ostravská univerzita, Statutární město Ostrava, Statutární město Třinec

Status

Předpokládaná doba realizace: 09/2021 – 08/2023

Další informace

Cílová skupina: Příslušníci romské menšiny, romské a proromské organizace, pracovníci místních orgánů, široká veřejnost

Webové stránky:

https://www.dchoo.caritas.cz/o-nas/projekty/norske-fondy/
https://www.dchoo.caritas.cz/aktuality/aktuality-z-diecezni-charity/nova-romska-platforma-propoji-romske-lidry-z-vyloucenych-komunit/
https://www.facebook.com/dchoo.charita.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 978 606 Kč

Schválený grant

5 978 606 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Záměrem projektu je nastavení užší spolupráce mezi romskými a proromskými aktéry v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a vznik nové romské platformy, která bude nástrojem této spolupráce, podpoří účast Romů na rozhodovacích procesech v regionu a napomůže zlepšení postavení Romů ve společnosti.

Vzniklá platforma umožní dlouhodobé a systematické propojení romských lídrů v regionu Moravskoslezského a Olomouckého kraje a nastavení účinné regionální spolupráce mezi relevantními subjekty regionu. Důraz bude kladen také na networking včetně výměny zkušeností a přenosu příkladů dobré praxe mezi zapojenými komunitami. Vznikem platformy bude vytvořen prostor pro diskuzi o romských tématech, a její představitelé se stanou respektovanými partnery municipálních orgánů i ostatních aktérů v regionu.

K cílům projektu také patří posílení činnosti zapojených romských lídrů ve svých komunitách, při jejichž realizaci si mohou prakticky ověřit dovednosti získané vzděláváním. Vzdělávání bude realizováno formou participativních a interaktivních workshopů, které se budou zaměřovat zejména na zlepšení komunikačních, facilitačních, organizačních nebo strategických schopností romských lídrů a formování angažovaných občanských postojů. Projekt tak podpoří některé místní komunitní aktivity lídrů spolupracujících s partnery projektu.

Dílčím cílem projektu je také osvěta širší veřejnosti prostřednictvím seminářů, online kampaní a šířením pozitivních vzorů úspěšných Romů mezi zástupce majoritní společnosti, kdy se očekává zlepšení obrazu Romů a tím přispění k podpoře začleňování a posilování jejich postavení v daných regionech, resp. v české společnosti.