Zvolte si oblast:

Ochrana LIdských práv v POLarizovaném kontextu (OLIPOL)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 9. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce
  • Aktualizace odkazu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuOchrana LIdských práv v POLarizovaném kontextu (OLIPOL)
Číslo projektuLP-HRMGSA-026
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Nesehnutí

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, organizace občanské společnosti, výzkumní pracovníci/vědci, odborná veřejnost

Webové stránky:

https://upol.ff.cuni.cz/olipol/

Sociální sítě:
https://www.facebook.com/OliPol-104778622210125

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 297 225 Kč

Schválený grant

5 297 225 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt má dva hlavní cíle: (1) zaprvé realizovat nové, komplexní zkoumání zdroje a dynamiky společenské polarizace a na jeho základě (2) vyvinout nové nástroje pro omezování jejích dopadů na bagatelizaci lidských práv a stigmatizaci společenských skupin. 

Originalitu projektu tvoří jeho dvě osy, výzkumná a vzdělávací, založené na dlouholeté praxi vzájemně se podporujících týmů. A dále metodologie vytvořená ve spolupráci mezi akademiky a občanskou společností, která bude poskytnuta dalšími subjekty v (české) společnosti. 

Přínosem projektu bude kombinace aktualizované, kritické analýzy dynamiky polarizace a jejích dopadů na pojetí lidských práv na jedné straně, a její praktické aplikace (nejen) ve vzdělávání občanského sektoru, které bude zaměřeno na omezení dopadů polarizujících efektů na stigmatizované a zranitelné společenské skupiny a na posuny v pojetí individuálních a lidských práv obecně na straně druhé. 

Projekt poskytne výstupy v podobě odborných publikací v (impaktovaných) časopisech ale také ve veřejných médiích, dále v podobě dostupné metodiky, ale i seminářů a workshopů.