Zvolte si oblast:

Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuLidská práva
Název projektuMezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově
Číslo projektuLP-HRMGSB-003
Realizátor projektu

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Partner projektu z ČR
  • Město Jirkov
  • Městská policie Jirkov
  • Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.
  • SOŠ energetická a stavení, OA a SZŠ Chomutov, p.o.
  • Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická a Střední zdravotnická škola Most, p.o.
Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2022 - 2/2024

Další informace

Cílové skupiny:

  • Oběti domácího/genderově podmíněného násilí + ohrožené skupiny (zejm. osoby seniorského věku, se zdravotním či chornickým onemocněním, osoby zvlášť znevýhodněné)
  • Organizace působící na území Jirkova a ve spádových obcích, pracovníci města Jirkov a partnerů
  • Studenti
  • Veřejnost

Webová stránka:

Sociální sítě:

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 930 768 Kč

Schválený grant

3 930 768 Kč (100 %)

Popis projektu:

Pojekt se zaměří na zlepšení situace ve městě Jirkově a jeho bezprostřední okolí v oblasti komplexního přístupu pomoci osobám ohroženým a obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Zaměří se na koordinaci hlavních místních aktérů, zvýší odborné kapacity a zajistí osvětu a šíření informací o problematice. 

Projektem realizátor reaguje na svoji zkušenost s nedostatkem kapacit i nedostatečnou mezioborovou spoluprací v dané oblasti. Cílem je navýšení kapacit, koordinace postupů v rámci jednotlivých řešených případů, ale také přenos dobré praxe, výměna zkušeností a zvyšování kompetencí a odbornosti zapojených aktérů. 

Bude ustavena a činnost zahájí nová mezioborová platforma se zaměřením na řešení násilí páchaného na osobách znevýhodněných, zejména na osobách se zdravotním postižením a na seniorech. V rámci platformy budou probíhat pravidelná jednání zapojených aktérů, pro usnadnění komunikace vznikne i on-line prostředí.  

Platforma bude sdružovat relevantní nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, orgány samosprávy, policii, poskytovatele sociálních služeb, bude podporovat zdravý networking a partnerskou spolupráci aktérů. Z důvodu podpory motivace aktérů bude projekt realizován ve spolupráci s městským úřadem Jirkov. 

Pro zajištění lepší dostupnosti a komplexnosti podpory se prostřednictvím projektu navýší odborné kapacity zaměřené na péči o oběti a osoby ohrožené (jedná se zejména o psychoterapeuta, právníka a odborného sociální pracovníka). 

V rámci projektu budeme realizovat také osvětové aktivity zaměřené na zvyšování informovanosti o existenci platformy a dostupných formách řešení a službách pomoci obětem. 
K výstupům projektu patří také školení pracovníků zainteresovaných aktérů. Podporu formou odborné osvěty získá více jak 100 budoucích profesionálů v oblasti zdravotně – sociální.