Zvolte si oblast:

Zavedení videokonferencí v resortu justice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Jedním z nejzajímavějších a zároveň nejpřínosnějších projektů druhého období Fondů EHP a Norska v České republice byl projekt Ministerstva spravedlnosti „Zavedení videokonferencí v resortu justice“. V České republice v posledních letech probíhá digitalizace státní správy a také přímo elektronizace justice a s tím spojené zlepšování technického vybavení soudů a státních zastupitelství. Fondy EHP a Norska poskytly prostor pro možnost podpory dalších témat a kromě projektů zaměřujících se na budování kapacit přímo ve věznicích podpořily prostřednictvím Programu Justice také tento inovativní způsob komunikace v resortu spravedlnosti. Více o projektu nám řekla přímo jeho hlavní projektová a finanční manažerka paní doktorka Zuzana Jalloul z Ministerstva spravedlnosti ČR.

Na úvod je nutné zmínit, že předtím, než byl projekt vůbec zahájen, si nechalo Ministerstvo spravedlnosti vypracovat Studii proveditelnosti (společně se Studií nákladů a přínosů zavedení videokonference), která vyhodnotila projekt jako potřebný, proveditelný a také trvale udržitelný. Projekt v celkové hodnotě více než 60 mil. Kč byl zahájen v srpnu 2014 (20 % hrazeno z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR). Hlavním cílem projektu bylo zavedení videokonferencí do resortu spravedlnosti. Využitím tohoto způsobu komunikace v resortu justice bylo tedy možné výrazným způsobem přispět k zefektivnění fungování všech tří jeho hlavních složek, tzn. soudů, státních zastupitelství a vězeňské služby. Tento moderní multimediální způsob komunikace umožňuje v reálném čase přenos obrazu, zvuku a dat mezi dvěma a více účastníky. V rámci projektu proto byla pořízena videokonferenční zařízení, centrální hardware a také záznamové zařízení, které umožňuje provádění a ukládání audiovizuálních nahrávek (videokonferenčních hovorů).

Řekněme si něco k praktickému využití videokonferencí. Ty je možné využívat u vnitrostátních i přeshraničních výslechů zadrženého, obviněného, odsouzeného, svědka či znalce. U přeshraničních výslechů může být tedy vyslýchaný v ČR a vypovídá v rámci procesu konaného v zahraničí, nebo je naopak v zahraničí a vypovídá v rámci procesu konaného v České republice. Tlumočník může být samozřejmě vždy přítomen fyzicky, nebo právě prostřednictvím videokonference. Systém umožňuje i tzv. multipoint videoconference, ve kterých komunikují tři a více lokalit navzájem. Této funkcionality lze využívat například u videokonferenčních výslechů, při kterých asistuje specialista nebo tlumočník z jiné (třetí) vzdálené lokality. Dále se multipoint používá pro prezentace, pravidelné porady nebo školení mezi pracovníky vzdálených poboček.
Systém videokonferencí dále nabídne doplňující funkcionality, jako například možnost zaznamenávat videopřenosy na centrálním serveru. Soudní procesy, výslechy, prezentace, porady a školení je tedy možné snadno zaznamenávat na serveru umístěném v centrále videokonferenční sítě Ministerstva spravedlnosti. Toto řešení umožňuje centrální správu, zálohování a archivaci všech nahrávek a zároveň snadnou dostupnost nahraných záznamů v rámci celého resortu justice s dodržením přísných bezpečnostních pravidel pro přístup k nahrávce.

Další dodatečnou službou je také rezervační systém videokonferencí, který je k dispozici zaměstnancům resortu justice pro plánování videokonferencí v jednotlivých lokalitách vybavených videokonferenční technologií. Součástí projektu byly také aktivity týkající se metodické podpory formou školení zaměřené na práci s novým zařízením.
Zmíněn byl také mezinárodní, tedy lépe řečeno přeshraniční aspekt spolupráce. Zavedení videokonferencí, které jsou kompatibilní se systémy používanými v zahraničí, umožňují jednoduchou komunikaci mezi všemi relevantními institucemi v rámci EU i celého světa.

Jaké jsou tedy reálné benefity pro Českou republiku? Zmíněné zefektivnění vzájemné komunikace mezi zapojenými orgány znamenalo primárně výrazné snížení finančních nákladů. Jedná se především o náklady na eskorty osob ve výkonu trestu nebo osob umístěných ve vazebních věznicích v rámci podmínečného propuštění, nebo které vystupují jako svědci v jiných případech, případně na dopravu dalších účastníků soudního řízení k soudu (reálně se jedná o úsporu až 300 tis. Kč měsíčně pro Vězeňskou službu ČR). Je tak zajištěna i větší bezpečnost při převozech účastníků, a to jak při vnitrostátním, tak i přeshraničním styku. Dalším očekávaným přínosem projektu je zkrácení časových prodlev v soudním řízení a snížení finančních nákladů na svědečné a znalečné.

V rámci projektu byly videokonference zavedeny celkem mezi 140 organizačních složek státu. Jednalo se o soudy na všech svých úrovních, vrchní, nejvyšší a krajská státní zastupitelství, Vězeňskou službu České republiky (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR a všech 39 vazebních i obecných věznic zřízených na území ČR) a také Ministerstvo spravedlnosti, kam byl umístěn jeden set. Na krajských a vybraných okresních soudech bylo umístěno více zařízení. Celkem tedy bylo pořízeno 169 videokonferenčních zařízení.

Přestože se projekt prioritně týká pouze resortu Ministerstva spravedlnosti, nesmíme zapomenout na fakt, že byla v rámci projektu navázána spolupráce s Policií České republiky, zdravotnickými a psychiatrickými zařízeními, která videokonferenční zařízení ve své činnosti používají. Projekt svým zaměřením opravdu značně napomohl zefektivnění spolupráce všech subjektů zapojených do přípravných a také samotných soudních řízení.
Tento nový způsob komunikace je nyní s odstupem několika let velmi oceňován ze strany všech zapojených subjektů v České republice. Gratulujeme proto Ministerstvu spravedlnosti k úspěšné realizaci takto významného projektu, který posouvá českou justici zase o krok dále.

„Začátky projektu zvedení videokonferencí v resortu justice byly mnohdy těžké. Mnoho soudců se k technické novince stavělo zdrženlivě. Naštěstí díky vytrvalé metodické podpoře Ministerstva spravedlnosti, která spočívala v opakovaných školeních přímo na jednotlivých soudech, došlo k prolomení zdrženlivosti v užívání videokonferencí. Oproti začátkům, kdy jsme evidovali 300 použití měsíčně, dnes jsme na 2500 použití. Navíc sami účastnící žádají o instalaci softwarového klienta do svých počítačů, aby při použití videokonference nebyli vázáni na místo soudní síně a mohli se připojit odkudkoli,“ řekla JUDr. Klára Cetlová, náměstkyně Sekce dohledu a justice Ministerstva spravedlnosti.