Zvolte si oblast:

Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Na naší cestě po úspěšných projektech jsme tentokrát zavítali do organizace TEREZA, která byla jedním z příjemců grantu v minulém období Fondů EHP a Norska. Možná jste se s ní již někde setkali. Není to totiž žádný nováček a v oblasti environmentální výchovy působí v České republice už 40 let. Organizace začínala se svými aktivitami zaměřenými na práci s domácími zvířaty a praktickou ochranu části Prokopského údolí v Praze. Činnost organizace se postupně neuvěřitelně rozrostla, a to nejen v oblasti ochrany životního prostředí. Dnes TEREZA vzdělává téměř 100 000 dětí ročně, spolupracuje s více než 800 školami a 5000 učiteli a do svých aktivit také samozřejmě zapojuje rodiče. Organizace je dnes aktivní nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni a její činnost získala již několik mezinárodních ocenění. A co tedy konkrétně realizovala tato renomovaná organizace v rámci Fondů EHP a Norska?

Jednalo se o projekt nesoucí název “Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí“, který uspěl v rámci jedné z výzev Fondu pro nestátní neziskové organizace, jenž byl v rámci Fondů EHP a Norska 2009 – 2014 administrován Nadací pro rozvoj občanské společnosti (NROS). Při rozhovoru se nám věnoval jeden z koordinátorů aktivit organizace pan Jan Froněk, který do samotného projektu vstoupil v době jeho realizace. Jak již název projektu napovídá, základním tématem je potřeba podpořit kontakt dětí s přírodou, zvýšit kvalitu jejich života a formovat odpovědný přístup dětí k životnímu prostředí. Děti a mládež jsou totiž dle dlouhodobých výzkumů jednou z nejohroženějších skupin, co se týče nedostatku času stráveného venku. Například jeden z průzkumů životního stylu žáků, který byl v ČR publikovaný v roce 2013, uvádí, že patnáctiletí tráví před televizními obrazovkami v průměru 2-3 hodiny denně a další 3-4 hodiny před obrazovkami počítačů, notebooků či jiných elektronických zařízení. I podle slov pana Froňka opravdu jen malá část dětí tráví svůj volný čas v přírodě, dokonce polovina z výzkumného vzorku se v daném týdnu nedostala do přírody vůbec. TEREZA se naštěstí této problematice dlouhodobě věnuje a snaží se ovlivnit zmíněné znepokojivé údaje o stylu života našich dětí a jejich rodičů.

Velkou výhodou organizace bylo, že se svým projektem nezačínala úplně od začátku, ale měla v době zahájení projektu rozběhnuto již řadu dlouhodobých aktivit, na které mohla v projektu navázat, jako např. projekt „Les ve škole“ s tehdy více než třemi stovkami zapojených škol, již rozběhnutý web www.jdeteven.cz a pak především navázané kontakty s rodiči a některými školami.

První z aktivit projektu se zaměřila na popularizaci výsledků výzkumu a jeho osvětu mezi odbornou veřejností. TEREZA do projektu zapojila další organizace a konkrétní osobnosti z oblasti environmentální výchovy, psychologie a vzdělávání dětí, a vytvořila tak platformu pro odbornou diskuzi. Výstupem z ní se stala odborná studie popularizující toto téma a shrnující hlavní benefity kontaktu dětí s přírodou a zároveň také hlavní překážky a nástrahy současné společnosti. Výsledky studie byly nejen odborné veřejnosti představeny na konferenci.

Druhou velmi důležitou součástí projektu byla tvorba různých aktivit pro rodiče a prarodiče dětí, které mohli rovnou prakticky otestovat v přírodě. V rámci aktivity byl také ve velkém rozsahu přepracován zmiňovaný web www.jdeteven.cz. Na webu se dnes dozvíte příklady činností, které můžete s dětmi v přírodě provozovat, najdete zde řadu zajímavých metodických materiálů, příkladů a návodů na různé hry a hlavně se dozvíte, jak je pobyt v přírodě přínosný pro rozvoj pohybu, motoriky, kreativity a celkově tělesného a duševního zdraví dítěte.

Poslední realizovanou aktivitou byla tvorba vzdělávacích programů pro školy. V rámci ní byly vytvořeny a otestovány roční vzdělávací plány pro různé ročníky základní školy. Tyto plány umožňují výuku dětí přímo v přírodě. V rámci projektu došlo tedy k zajímavému posunu od principu „les ve škole“ ke „škole v lese“, jak svými slovy potvrdil i pan Froněk: “Začali jsme záměrně pracovat s představou, že škola musí dětem zprostředkovat kontakt s reálným světem, a to nejen s přírodou, ale i s architekturou, dějinami, apod. – v podstatě lze venku učit cokoli. Chceme, aby svět venku byl pro děti lákavější nežli svět uvnitř a svět online“. Učitelé tak získali ojedinělé podklady a také další odbornou podporu pro realizaci výuky v přírodě. Organizace pro učitele také zorganizovala několik seminářů.

V rámci projektu byla také vydána řada dalších zajímavých materiálů, do jejichž přípravy se zapojil partner projektu z Norska, organizace Skogkurs, která má velké zkušenosti s realizací outdoorových environmentálně zaměřených aktivit pro děti.
I po ukončení projektu je TEREZA v této oblasti nadále velmi aktivní a za pomoci dalších finančních zdrojů jak z národních, tak i mezinárodních programů získává podporu na své další aktivity. Jak již bylo řečeno, celkem 100 000 dětí ročně prochází vzdělávacími programy organizace zaměřenými na životní prostředí. Naštěstí stále více škol, učitelů i rodičů si uvědomuje, jak blahodárný vliv má příroda na naše zdraví a zvláště na vývoj dětí. Ke kulatému výročí přejeme tímto TEREZE hodně štěstí v jejich práci a děkujeme jim za více než úspěšnou realizaci tohoto velmi přínosného projektu.