Zvolte si oblast:

Romská inkluze - evaluační zpráva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Jednou z podmínek úspěšného čerpání finančních prostředků z FM EHP/Norska 2014 – 2021 je evaluace realizovaných programů nezávislým hodnotitelem (evaluátorem). Ministerstvo financí je odpovědné za vysoutěžení, koordinaci a administraci evaluace.

Nezávislá evaluace je nedílnou součástí projektového cyklu a vhodný nástroj pro další zlepšení implementace projektů nyní i v budoucnu. Evaluátoři zpracují 9 nezávislých hodnotících zpráv, které budou postupně zveřejňovány. První uveřejněnou zprávou byla zpráva o programu CZ-Kultura. Druhá evaluační zpráva se věnuje tématu Romské inkluze (oblasti začleňování Romů a podpory romské kultury), která se prolíná napříč programy CZ-Kultura, CZ-Vzdělávání, CZ-Zdraví a CZ-Lidská práva.


Pro oblast romské inkluze nevznikl samostatný program, ale na její podporu byly vyčleněny prostředky ve čtyřech programech v hodnotě téměř 553 mil. Kč. Výsledky evaluace ukazují, že se díky Fondům EHP/Norska podařilo přinést do českého prostředí řadu témat, která byla dosud z pohledu veřejné podpory řešena spíše okrajově. Fondy lze proto považovat za nositele inovací. Zpráva hovoří zejména o otázce diskriminace, empowermentu, rozvoji fundraisingu, výzkumu a sběru dat v romské komunitě či aktivnější roli obcí a veřejné správy a samosprávy obecně.

Díky grantům byly podpořeny také investiční akce, které posilují postavení romské kultury a romské historie v české společnosti. Rozsah těchto investičních akcí dosud neměl ve vztahu k romské kultuře a historii obdoby.

Z evaluační zprávy vyplývá, že někteří aktéři stále vidí v této oblasti prostor ke zlepšování, například ve větším důrazu na inovativnost řešení aktivit, provázanosti výzev s původními záměry nebo obecně v administrativním nastavení dotace, které je určeno spíše pro zkušenější aktéry. Množství příjemců zejména v programech Lidská práva, Vzdělávání nebo Zdraví bylo nižší, než se předpokládalo. Za hlavní důvody nižšího zájmu lze považovat relativní náročnost přípravy žádostí a zajištění zahraničního partnera. Jakmile se však podaří bilaterální spolupráci vytvořit, je v podstatě vždy hodnocena příjemci jako přínosná. Evaluace tedy uzavírá, že hodnocené programy byly určené spíše pro větší organizace, které mají dostatečnou praxi a dostatečné kapacity projekty vytvořit a řídit. V tomto ohledu zpráva navrhla několik dílčích opatření, jak administrativní náročnost zmírnit.

Zpráva dále navrhuje několik doporučení pro realizaci obdobných aktivit v budoucnu, zejména potřebu nadále rozvíjet inovativní charakter podpory z Fondů EHP/Norska, posílit roli výzkumu v této oblasti, předávat dobré zkušenosti se zahraniční spoluprací dalším potenciálním příjemcům či klást větší důraz na aktivity fundraisingu.  V oblasti výzkumu se experti shodují v tom, že nejde ani tak o nedostatek dat, jako spíše o neexistenci vzájemné provázanosti a dostupnosti těchto dat, kterou je tedy třeba posílit. Evaluátoři považují za vhodné více cíleně posilovat roli fundraisingu v neziskových organizacích, neboť se to na příkladu několika podpořených projektů ukazuje jako dobrá praxe, která v konečném důsledku může vést k nižší závislosti na veřejných prostředcích. Je také doporučeno využít pozice krajských koordinátorů pro romské záležitosti a zapojovat je např. do výběru a doporučování regionálních projektů.

Zpráva ke stažení zde: Evaluační zpráva romská inkluze (.PDF, 730 kB)