Choose an area:

Basic Terms

Department 58 – International Relations
Department 58 – International Relations

Published

List of Basic Terms
Short
term(CZ)
Terminology in (CZ) Short term (ENG) Terminology in (ENG)
NKM Národní kontaktní místo NFP The National Focal Point
ZP Zprostředkovatel PO Programme Operator
PP Partner Programu PP Programme Partner
DPP Partner na úrovni Programu z donorského státu DPP Donor Programme Partner
VFM Výbor pro finanční mechanismy FMC The Financial Mechanism Committee
NMZV Ministerstvo zahraničních věcí Norska NFMA The Norwegian Ministry of Foreign Affairs
EHP Evropský hospodářský prostor EEA European Economic Area
KFM Kancelář finančních mechanismů FMO the Financial Mechanism Office
MoP Memorandum o porozumění MoU Memorandum of Understanding
PDP předdefinovaný projekt PDP Pre-defined project
MGS Malé grantové schéma SGS Small Grant Scheme
WG Pracovní skupina WG Working Group
OV Otevřená výzva OC Open Call
MF Ministerstvo financí MoF The Ministry of Finance
TA Technická asistence TA Technical Assistance
IFR Průběžná finanční zpráva IFR Interim Financial Report
MK Ministerstvo kultury MoC The Ministry of Culture
NNO Nestátní neziskové organizace NGOs Non-governmental Organisations
MSp Ministerstvo spravedlnosti MoJ The Ministry of Justice
MZd Ministerstvo zdravotnictví MoH The Ministry of Health
MV Ministerstvo vnitra MoI The Ministry of Interior
CO Certifikační orgán CA Certification Authority
AO Auditní orgán AA Audit Authority
AAR Roční auditní zpráva AAR Annual Audit Report
PRG Program PRG Programme
CZP Centrum pro zahraniční pomoc Centre for Foreign Assistance
FPR Závěrečná zpráva o programu Final Programme Report
NP Nadace Partnerství Partnership Foundation
NROS Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation
ÚV ČR Úřad vlády the Government Office
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy The Ministry of Education, Youth and Sports
NoE Velvyslanectví Norského království v Praze Royal Norwegian Embassy in Prague
MŽP Ministerstvo životního prostředí The Ministry of the Environment
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí The Ministry of Labour and Social Affairs
PČR Přehled čerpání rozpočtu programu
CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka
VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu
VZ Veřejná zakázka
KP Konečný příjemce
Výbor pro spolupráci CoC The Cooperation Committee
Dohoda o programu PA Programme Agreement (PA)
Programová oblast PA Programme Area
Kontaktní seminář Match-making seminar
Komunikační strategie Communication Strategy
Komunikační plán Communication Plan
Nařízení o implementaci FM EHP/Norska the Regulation on implementation EEA/Norway Grants
Žádost o grant grant application
Probační a mediační služba Probation and Mediation Service