Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 7. 2. 2017
 • doplněn Pokyn a jeho přílohy
 • doplnění příloh č.3 - 5
 • upraven text
 • aktualizace Pokynu včetně příloh
 • doplněno o aktualizované výzvy
 • aktualizace Pokynu včetně příloh
 • 2. aktualizace výzev
 • 3. aktualizace výzev + CZ11, CZ15
 • aktualizace Pokynu včetně příloh
 • 3. aktualizace výzvy CZ05
 • 3. aktualizace výzvy CZ06
 • 3. aktualizace výzvy CZ04
 • 3. aktualizace výzvy CZ08 a CZ15
 • 3. aktualizace výzvy CZ02

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni byl zřízen za účelem

 • A) hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorských států pro období přípravy návrhu projektu a rozvoje těchto partnerství během přípravného období - tzv. opatření „A“;
  a/nebo
 • B) navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů - tzv. opatření „B“

Alokace dle Nařízení: minimálně 1,5 % celkových oprávněných výdajů programu, indikativní rozdělení mezi „A“ a „B“

100% uznatelných výdajů, nevyžaduje národní spolufinancování

Opatření „A“ slouží k hledání partnerů v rámci projektů v partnerství s donory před přípravou (nebo během přípravy) návrhu projektu či rozvoje těchto partnerství a přípravy návrhu projektů v partnerství s donory.
V každém návrhu programu je popsána forma implementace BFA – v zásadě může být dvojí (nebo i kombinací níže uvedených):

a) Aktivity realizované přímo zprostředkovatelem Fondu (tzn. Partnerem programu):

 • kontaktní semináře, konference, workshopy, pracovní setkání, bilaterální zasedání, skupinové prezentace

b) Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant:

 • studijní a pracovní cesty, pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s organizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit
 • účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů
 • sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a v donorských zemích.
 • účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem navazování a posilování kontaktů, příp. i organizace těchto akcí
 • příprava žádosti a s ní spojené dokumentace ve spolupráci se subjektem z donorských zemí

Veškeré informace pro žadatele o grant v rámci výše uvedené Otevřené výzvy pro předkládání žádostí o grant jsou součástí Pokynů pro žadatele a příjemce grantu, které obsahují podmínky a postupy udělení grantu z Fondu v rámci otevřené výzvy. Pokyny zpracuje (v případě, že bude v programu rovněž Otevřená výzvy pro předkládání žádostí o grant) Partner programu.

Opatření „B“ slouží k navazování a prohlubování spolupráce, výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech v průběhu implementace schválených projektů.

Příspěvky z Fondu budou poskytovány pouze v souvislosti s iniciativami projektů schválených v rámci daného programu (a/nebo MGS), jako doplňkový zdroj finančních prostředků určených výhradně k posílení bilaterálních vztahů. Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ ve schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování plánovaných projektových iniciativ (tzn. iniciativ, které jsou součástí plánovaného rozpočtu)

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů příslušných programů (a/nebo sub-projektů MGS)

Konkrétní alokace pro bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ bude uvedena v otevřené výzvě pro příslušný program.

Postup pro předkládání a hodnocení žádostí a další informace týkající se oprávněných iniciativ a způsobilosti výdajů jsou obsahem Pokynů pro žadatele a příjemce.

Pokyn pro žadatele a příjemce

Aktualizované výzvy