Vítejte na stránkách EHP a Norských fondů v ČR

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy v ČR připravilo prezentaci určenou zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům.

ilustrace

CZ02 „Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“

 • zastavení ztráty biodiverzity v ČR
 • zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity
 • adaptace na změny klimatu
ilustrace

CZ03 „Program pro nevládní neziskové organizace“

 • lidská práva, rovnost pohlaví a menšin
 • ochrana životního prostředí
 • práce s ohroženými dětmi
 • podpora demokracie
ilustrace

CZ04 „Ohrožené děti a mládež“

 • deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež
 • zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami
 • podpora zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů
ilustrace

CZ05 „Snižování nerovností a podpora sociálního začleňování“

 • posílení inkluzívních politik
 • potírání projevů extremismu a rasismu
 • podpora sociálního začleňování
ilustrace

CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“

 • zachování a obnova nemovitých kulturních památek
 • revitalizace sbírek muzejní povahy, písemného kulturního dědictví a filmového dědictví
 • podpora současného živého umění
ilustrace

CZ07 „Spolupráce škol a stáže“

 • institucionální spolupráce
 • výměna žáků, studentů a pracovníků základních, středních a vysokých škol
ilustrace

CZ08 „Zachycování a ukládání oxidu uhličitého“

 • pilotní studie a průzkumy technologií
 • zvýšení povědomí laické a odborné veřejnosti
ilustrace

CZ09 „Česko-norský výzkumný program“

 • rozvoj vědeckých znalostí
 • prioritní oblasti: humanitní vědy, životní prostředí a zdraví
ilustrace

CZ10 „Podpora odhalování a vyšetřování korupce“

Vzdělávání zástupců veřejné správy v odhalování a vyšetřování korupčních a souvisejících finančních trestných činů.

ilustrace

CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

 • zkvalitnění psychiatrické péče
 • vytvoření komplexního programu rehabilitační péče
 • péče o děti
ilustrace

CZ12 „Dejme (že) nám šanci“

 • institucionální zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem
 • zvýšení povědomí a výzkum v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
 • gender mainstreaming ve veřejných politikách
 • snížení výskytu domácího násilí a násilí na ženách
ilustrace

CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování rovných příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života“

 • snížení výskytu a latence domácího násilí a násilí na ženách
 • šíření povědomí o možnostech efektivní rovnováhy pracovního a soukromého života
ilustrace

CZ14 „Schengenská spolupráce a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti“

 • zvýšení kapacity ČR v odhalování organizovaného zločinu
 • vytvoření platformy pro výměnu policejních informací
 • zefektivnění kontroly elektronických cestovních dokladů
 • vybudování geografického informačního systému Policie ČR
ilustrace

CZ15 „Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb“

 • rekonstrukce vybraných věznic
 • podpora zranitelných skupin ve vězení
 • spolupráce a vzdělávání Vězeňské služby a Probační a mediační služby
ilustrace

„Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“

 • podpora důstojné práce
 • zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními orgány
 • podpora spravedlivého a udržitelného hospodářského a sociálního růstu
ilustrace

Aktuality

Publikováno

4. Zasedání Monitorovacího výboru EHP a Norských fondů 2009-2014

Dne 15. března 2017 proběhlo 4. zasedání Monitorovacího výboru EHP a Norských fondů 2009-2014. Monitorovací výbor vyhodnocuje pokrok a celkový postup implementace EHP a Norských fondů 2009-2014, dosahování cílů Finančních mechanismů a využití finančních prostředků.

Nepřehlédněte

Výzvy

Publikováno

Ukončení 3. Výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Ve 3. Výzvě Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni již nejsou žádné finanční prostředky a předkládání žádostí o uvolnění prostředků bylo ukončeno. Další výzva v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni již v aktuálním období EHP a Norských fondů 2009-2014 nebude...