Otázky a odpovědi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 12. 2015
  • Aktualizace odpovědí č. 2 - 8
  • Aktualizace odpovědi č.7
  • Aktualizace všech otázek a odpovědí

1. Kolik peněz bylo rozděleno v Programovacím období 2009 – 2014?

Pro Českou republiku bylo v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 vyčleněno celkem 131,8 mil. EUR. Přesná čísla týkající se přidělených prostředků nemáme aktuálně k dispozici, nicméně většina alokace stanovené pro jednotlivé programy/výzvy byla rozdělena mezi konkrétní projekty.

2. Jak je možné, že stále běží období 2009 – 2014?

V období 2009 – 2014 veškeré výzvy v rámci programů byly vyhlášeny a ukončeny (mimo program CZ01 – Technická asistence a bilaterální fond. Tento fond však není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit.)

Období je přes ukončení výzev stále aktuální, jelikož se nyní nacházíme v realizační části, kdy jednotlivé projekty využívají finančních prostředků k dosažení uvedených cílů. Ukončení EHP a Norských fondů 2009-2014 bude až v roce 2018.

3. Kdy bude nové programovací období?

Třetí programovací období EHP a Norských fondů se momentálně vyjednává mezi EU a Donory. Vše prozatím nasvědčuje tomu, že další etapa bude.

4. Kdy očekáváte, že se bude moci zažádat o finanční podporu v novém období?

V současné době není lehké odhadnout, kdy budou vyhlášeny výzvy v rámci následujícího období, jelikož jeho vyjednávání je stále vedeno na úrovni EU a Donorů.
Nejoptimističtější predikce zahájení implementace je na jaře 2017, avšak jedná se skutečně jen o náš odhad.

5. Je možné získat nějaké finance i nyní?

Ano. Nyní jsou otevřeny 2 výzvy v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. Více informací o právě probíhajících výzvách a bilaterální spolupráci naleznete v tomto článku.

6. Kdo může být žadatelem o grant a jaké projekty (iniciativy) budou podpořeny z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni?

O uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni mohou žádat subjekty, v jejichž kompetenci jsou programové oblasti, a které v rámci programových oblastí spolupracují se subjekty v donorských státech. Mimo Národní kontaktní místo, Zprostředkovatele a partnery programů to mohou být i další subjekty, které aktivně působí v dané programové oblasti alespoň po dobu 1 roku.

Více informací naleznete v textu výzvy a jejích přílohách zde.

Co se týče zaměření iniciativ, je třeba uvést, že oproti Fondu technické asistence v rámci předchozího programovacího období nebo Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce bude mít tato iniciativa pouze krátkodobý charakter, bude mít za cíl posilování bilaterálních vztahů, bude mít zřejmý přínos pro danou programovou oblast a přínos pro ČR.

7. Je nutné, aby byl projekt provázán s partnerem ze země, která projekt podporuje?

Projekt nemusí mít nutně zahraničního partnera. V rámci každé výzvy byla zveřejněna kritéria pro hodnocení kvality. Partnerství v projektu s donorskými zeměmi bylo bonifikováno v závislosti na jeho rozsahu v každé výzvě trochu odlišně (řádově max. několik bodů ze sta možných), ale jistě měly partnerské projekty v tomto ohledu trochu výhodu.

8. Uveďte prosím příklad některých aktuálně podpořených projektů.

V programovacím období 2009 - 2014 se nachází řada zajímavých projektů, které stojí za pozornost. Z publicitního hlediska je zajímavá oblast kultury, která se zaměřuje na zachování a obnovu kulturních památek, revitalizaci sbírek muzejní povahy, písemné a filmové dědictví a podporu současného živého umění.

Z této oblasti bych upozornila na několik právě probíhajících projektů.

Jedním z nich je projekt Digitální restaurování českého filmového dědictví, jehož cílem je zachování a zpřístupnění českého filmového dědictví v nových technologických podmínkách.

Projekt má vlastní webové stránky, které pravidelně aktualizuje.

Dalšími projekty, které stojí za pozornost, jsou „Obnova střechy, opláštění a varhan kostela Panny Marie Sněžné“ ve Velkých Karlovicích či „Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře

Také jsme jedním z hlavních partnerů romského festivalu Khamoro.

Všechny podpořené projekty najdete přehledně na našich stránkách v sekci Programy / Schválené projekty.