Zvolte si oblast:

Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuSrovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka
Číslo projektu7F14308
Příjemce

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

www.iapg.cas.cz

 

Partner

Oslo University Hospital

Místní partner projektu

Univerzita Karlova v Praze

Popis projektu

Huntingtonova choroba (HD) je závažné neurodegenerativní onemocnění, které je způsobeno mutací v prvním exonu genu kódujícího bílkovinu huntingtin. Mutace postihuje polymorfní oblast, kde se opakují trinukleotidy CAG a je předávána na potomstvo autozomální, dominantní dědičností. Početné studie na myších modelech objasnily důležité metabolické dráhy, které jsou negativně ovlivněny, a současně objasnily patogenezi HD. Avšak přesný mechanizmus, kterým mutovaný huntingtin způsobuje selektivní neurodegeneraci, stále není objasněn. Grantový návrh je založen na srovnávací studii jak tkání, především mozku, tak somatických (kožní fibroblasty) a zárodečných buněk (spermie) izolovaných z transgenních myší (R6/2), transgenních miniprasat pro N-terminální část lidského mutovaného huntingtinu (TgHD) a HD pacientů. Tento jedinečný biologický materiál bude vyšetřován v komplexním souboru biochemických, immunocytochemických a molekulárně genetických metod ve spolupráci čtyř laboratoří, dvou norských a dvou českých. Tkáňová nestabilita CAG sekvence bude sledována DNA z tkání R6/2 myší, F2 a F3 generací TgHD miniprasat. Komplexní metodický přístup k mitochondriálním funkcím a k  proteinům Golgiho apparátu bude realizován na mozkové tkáni myší a miniprasat (F2 generace) a na buňkách myši, miniprasete i HD pacientů. Proces postupné agregace mutovaného huntingtinu bude sledován na mozkové tkáni myši a miniprasete (F2 generace) a buňkách R6/2 myší a na F0 a F1 generacích TgHD miniprasat. Originální experimentální výsledky, získané spoluprací čtyř laboratoří, budou připraveny pro společné publikace v renomovaných zahraničních časopisech.

Schválený grant

24 819 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 15.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2017