5

Jednou z cílových oblastí je péče o duševní zdraví. V roce 2014 byla schválena 
Koncepce transformace psychiatrické péče v České republice a situace v oblasti 
péče o duševně nemocné se začala postupně proměňovat, avšak dosažení 
požadovaného stavu v oblasti péče i v oblasti financování zůstává otázkou 
několika následujících let. Duševní nemoci provází vysoké stigma, jak v prevenci, 
tak v přístupu k nemocným, a to i ze strany veřejnosti. Zlepšení poskytování 
služeb psychiatrické péče a destigmatizace duševních nemocí byly jedním  
z hlavních cílů Programu CZ11.

Finanční prostředky z Norských fondů šly velkým nemocnicím a léčebnám, 
kterým umožnily zavést ucelený způsob léčby a připravit pacienty na návrat 
do běžného života. Podpořeny byly také neziskové organizace, které poskytují 
návaznou péči a snižují negativní vnímání lidí s duševním onemocněním. 
Snižováním stigmatizace nejen u široké veřejnosti, ale také u lékařů  
a zdravotnického personálu, nastává opravdová proměna v této oblasti.

Dalším cílem bylo zlepšení zdravotního stavu dětské populace. Zdravotní stav 
mladé generace a péče o ni je obrazem sociální a kulturní úrovně každé vyspělé 
země. Česká republika je v oblasti péče o děti na vysoké úrovni, ale stále stoupá 
počet vrozených vad, alergických onemocnění a mentální retardace. Značně 
stoupá počet závažných úrazů u dětí a mladistvých. Obecně je oblasti péče  
o děti věnováno více pozornosti než v minulosti, avšak stále vyžaduje nákladné 
zdravotní zařízení a posílení prevence. 

Norské fondy podpořily projekty, které se soustředily na předcházení  
úrazů u malých dětí, prevenci následků onemocnění, a také na péči o děti  
se vzácnými chorobami.