K rozvoji bilaterálních vztahů se zeměmi EHP byl určen Fond bilaterální 
spolupráce. Do konce roku 2016 podpořil dalších 15 doprovodných aktivit 
bilaterální spolupráce celkovou částkou 4,5 milionu Kč.

*)

Bilaterální spolupráce

„Jako norského partnera Programu CZ11 nás těší spolupráce se zprostředko-
vatelem programu Ministerstvem financí České republiky a partnerem 
programu Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Hlavní oblasti Programu 
CZ11 – „psychiatrická péče“ a „péče o děti“ – odráží důležité priority českého 
zdravotnictví a jsou rovněž v souladu s prioritami, které máme v Norsku. 
Všechny tři předem definované projekty byly úspěšné a norští partneři si velmi 
cení navázané spolupráce. Postupně si všímáme zvýšeného zájmu o podporu 
duševního zdraví a prevenci onemocnění, což přispívá k dosažení hlavních  
cílů Programu CZ11 – zlepšování veřejného zdraví a snižování nerovností 
v poskytování zdravotní péče. Během několika návštěv jsme byli svědky 
skutečného nadšení českých odborníků a značného úsilí, které do svých 
projektů vložili.

Doufáme, že dobrá práce, která byla zahájena v tomto grantovém období, bude  
pokračovat a spolupráce mezi našimi zeměmi v příštích letech ještě posílí.“

Solfrid Johansen & Andrej Grjibovski
Norský institut veřejného zdraví
Oslo, Norsko

*

)

  Do 31. července 2017 je výzva na předkládání projektů na podporu doprovodných aktivit 

  (projektů bilaterální spolupráce nad rámec schválených projektů) stále aktuální.