27

b)  Prevence následků 

 

onemocnění a zdravotních 

 

problémů v dětském věku

Se zlepšením zdravotní péče v ČR se snížila také kojenecká úmrtnost. To však 
s sebou nese možné dlouhodobé následky, které snižují kvalitu dalšího života 
těchto dříve narozených dětí. Proto byly v dané oblasti podpořeny projekty, 
které se zaměřily na předcházení negativních následků perinatální zátěže  
a dalších onemocnění v dětském věku (aktivity sekundární prevence). Pomocí 
úpravy prostor, pořízení zdravotnických prostředků a vybavení, nových metodik 
a proškolení personálu došlo ke zlepšení dlouhodobé a systematické péče  
o pacienty s perinatální zátěží poskytované specializovanými pracovišti. 

Byla podpořena také činnost neziskových organizací, které se věnují péči o děti 
s perinatální zátěží a ostatními onemocněními, které mají dlouhodobé zdravotní 
následky. Kromě vzdělávacích kampaní, workshopů za účasti odborníků 
a seminářů pro rodiče a školy se jednalo o divadelní představení pro děti, 
vytvoření interaktivních pomůcek pro děti, zhotovení informačních materiálů 
nebo provoz online poraden.