23

I když počet úrazů u dětí dlouhodobě klesá, úrazy stále patří mezi nejčastější 
příčinu dětské nemocnosti a úmrtnosti. Nejčastější příčinou jsou dopravní 
nehody, pády, utonutí nebo působení mechanických sil. Mladší děti se často 
nevyvarují opařeninám či popáleninám. Jednou z velmi účinných cest snížení 
počtu úrazů je preventivní činnost a osvěta zaměřená na děti, rodiče i veřejnost.

Za tímto účelem byly v dané oblasti podpořeny čtyři velké projekty fakultních 
nemocnic v různých krajích ČR ve výši přesahující 41 mil. Kč. Díky projektům 
vznikly preventivní buňky na pracovištích specializované a superspecializované 
dětské traumatologie s preventivními programy na místní i národní úrovni. 

Kromě velkých investičních projektů na zřízení preventivních center, směřovala 
podpora nevládním neziskovým organizacím. V rámci pěti projektů proběhly 
kampaně zaměřené na prevenci úrazů v dětském věku, které prostřednictvím 
konferencí, workshopů a vzdělávání odborníků přispěly k lepší informovanosti 
veřejnosti a tím i k předcházení dětským úrazům.

a)  Prevence dětských úrazů