II.  Péče o děti

V oblasti péče o děti se Program CZ11 zaměřil 

na podporu preventivních aktivit, a to jak  

na aktivity směřující k předcházení onemoc-

nění a úrazů (primární prevence), tak  

na včasné rozpoznání zdravotních problémů, 

které již vznikly (sekundární prevence), 

a současně také na zlepšení špatného 

zdravotního stavu, minimalizaci handicapu 

a navrácení do běžného života (terciární 

prevence). Oblast zahrnuje také péči  

o pacienty se vzácným onemocněním.