13

Pacienti s těžkými duševními poruchami mohou dnes při moderním 
psychiatrickém přístupu a farmakoterapii vést prakticky plnohodnotný život. 
I přes významné pokroky v léčbě však zůstává jejich očekávané přežití o dvě 
dekády kratší než v obecné populaci, přičemž nejvýznamnější příčinou úmrtí 
jsou kardiovaskulární onemocnění. Realizovaný projekt si kladl za cíl vytvořit 
v prostředí velké psychiatrické nemocnice ucelený program screeningu a inter-
vence kardiovaskulárního rizika u pacientů s duševní poruchou. Na základě 
předchozí práce a inspirace ze zahraničních pracovišť byl vytvořen komplexní 
program, kterým projde každý pacient hospitalizovaný v nemocnici. Sestává 
z automaticky vyhodnocovaného screeningu rizika a intervenčních programů 
odstupňovaných podle rizikovosti pacienta.

Díky projektu vznikla metodika ucelené rehabilitační péče o tělesné zdraví 
pacientů s duševním onemocněním a metodiky fyzioterapie, kinezioterapie, 
ergoterapie a nutriční péče. Byla také zavedena ucelená rehabilitační péče 
nácviku samostatného života v přechodné fázi (tedy fázi od ukončení léčby 
do přechodu do domácího prostředí).

V rámci projektu došlo k přestavbě vybraných původních prostor léčebny, k jejich 
modernizaci a kompletnímu vybavení potřebným lékařským a terapeutickým 
vybavením. Rekonstrukční práce se týkaly prostor určených pro 

fyzioterapii

vznikly nové 

tréninkové byty pro nácvik schopností samostatného života a nově 

byl vybudován 

Peer klub. 

V závěru projektu byli 

proškoleni zaměstnanci nemocnice, kteří jsou do obou 

rehabilitačních procesů zapojeni. Vytvořené metodiky jsou závazné pro práci 
s pacienty pro všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice Bohnice.

S.O.M.A. – Péče o tělesné zdraví a nácvik 

samostatného života 

Příklad projektu

S.O.M.A.: Systém Ovlivnění 

Metabolismu a Aktivity

Peer Club: Peer terapie zapojuje 

do terapie psychiatrických 

pacientů osoby, které mají osobní 

zkušenost s psychiatrickým 

onemocněním a jsou proškoleni 

v terapeuticko-konzultačních 

činnostech.

Příjemce: 

Psychiatrická nemocnice 

Bohnice (ČR)

České vysoké učení 

technické v Praze, 

Fakulta biomedicínského 

inženýrství (ČR)

Partner:

Univerzitní nemocnice 

v severním Norsku, 

Tromsø (NO)