9

Program se komplexně zaměřil na duševně nemocné pacienty a jejich rodiny. 
Byly podpořeny projekty, které přispěly k vytvoření a zavedení systému ucelené 
rehabilitace v zařízeních psychiatrické péče. Nový systém umožňuje průběžně 
sledovat a vyhodnocovat stav pacienta, a tak rozhodnout o jeho umístění mimo 
léčebnou instituci do zařízení komunitní péče, kde se pacient postupně připravuje  
na návrat do běžného života. Díky tomu se zvyšuje předpoklad, že se nemoc opěto- 
vně nevrátí. Menší projekty se zaměřily na další práci s propuštěnými pacienty, 
prevenci návratu onemocnění, lepší zapojení do běžného života a také na odstra-
ňování předsudků vůči duševně nemocným pacientům a psychiatrické péči.

Program CZ11 umožnil 12 nemocnicím a léčebnám zavedení komplexního 
rehabilitačního programu, který propojil péči o duševně nemocné v oblastech 
tělesného a duševního zdraví a v oblasti sociálních potřeb. 

Cílem ucelené rehabilitace je:
• snížit příznaky nemoci,
• zabránit opětovnému umístění v psychiatrické léčebně,
• podpořit nezávislé fungování v běžném a pracovním životě,
• navodit a znovu získat schopnost práce a studia.

Díky tomuto systému se mohou pacienti rychleji navracet do domácího prostředí. 

S ohledem na chybějící síť poskytovatelů návazné péče, která by nabízela 
propuštěným pacientům podporu v domácím prostředí, směřovala podpora také 
neziskovým organizacím, které pacientům a jejich rodinám dlouhodobě poskytují 
alternativní péči. Jedná se např. o činnost chráněných dílen, chráněného bydlení, 
sociální rehabilitace, prevence psychiatrických onemocnění a jejich následků. 
Program CZ11 umožnil mimo jiné investice do vybavení a zařízení komunitních 
center a přinesl možnost dalšího rozvoje a vzdělávání jejich pracovníků. 

Pro usnadnění návratu do normálního života byly podpořeny aktivity, které 
seznamují širokou veřejnost s pokroky v psychiatrické péči a pomáhají tak 
odbourávat stereotypy spojené s duševními chorobami.