7

Živé umění je jednou z podpořených oblastí 

Programu CZ06 „Kulturní dědictví 

a současné umění“

. Hlavním cílem bylo podpořit takové projekty, které se 

odlišují svým pojetím, nabízejí inovativní pohled, vyvolávají diskuzi jak mezi 
umělci a odborníky, tak mezi širokou veřejností.

Věříme, že kultura a její rozmanitost napomáhají k respektování kultur a jejich 
odlišností. V souladu s touto myšlenkou vznikla celá řada projektů ve spolu-
práci s partnery z 

Islandu a Norska.

Program přispěl na oblast živého umění více než 

76 mil. Kč

 a umožnil tak 

vznik 

30 kreativních a inovativních projektů a 11 doprovodných aktivit

, které 

rozšířily spolupráci s partnery z dárcovských zemí.

1

 Za skvělými výsledky, kte-

ré byly a jsou k vidění v celé České republice, v Norsku a na Islandu v letech 

2014–2017

, stojí vzájemná inspirace.

Podařilo se podpořit různorodé kulturní aktivity, povzbudit tvořivost, vzdělá-
vání a výměny v oblasti kulturních odvětví, a tím přispět k upevnění evropské 
kulturní identity.

1

Výzva k podání žádostí  
o podporu doprovodných ak-
tivit podpořených projektů je 
otevřena do konce roku 2016. 
Z tohoto důvodu se konečné 
údaje mohou lišit.

Program

 

CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění

Oblast

  

Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci  
evropského kulturního dědictví

Pro koho 

Fyzické a právnické osoby, umělecky aktivní déle než 3 roky

Trvání

Projekty proběhly mezi lety 2014–2017 
Poslední aktivity ukončeny do dubna 2017