5

Program CZ15 „Spolupráce v justici“

 se zaměřil zejména na rozšíření kapacit 

a hlubší spolupráci v justici. Jeho prioritou byl spravedlivější a účinnější soudní 
systém, který byl zároveň podpořen vylepšeným systémem nápravné služby. 
Program byl zacílen na dvě programové oblasti: „Budování kapacit a spolupráce 
v justici“ a „Nápravné služby včetně alternativních trestů“.

Na zmíněné oblasti rozdělil Program CZ15 podpořený z Norských fondů více  
než 

115 mil. Kč mezi 7 předem definovaných projektů, které byly zaměřeny  

na tři hlavní oblasti justice: soudní systém (soudy a státní zastupitelství), 
Probační a mediační služba ČR a Vězeňská služba ČR. Program jednoznačně 
přispěl ke zlepšení účinnosti soudního systému a zvýšil kompetence pracovníků 
v rámci mediační služby a vězeňské služby. Jedním z největších problémů 
českého vězeňství je přeplněnost věznic, kterou se program snažil částečně řešit 
výstavbou nových budov či alespoň rekonstrukcí těch stávajících ve vybraných 
věznicích. Program ve svých projektech neopomíjel ani zranitelné skupiny vězňů  
a zlepšení jejich schopností za účelem zvýšení šancí na uplatnění po návratu  
zpět do společnosti. Do některých projektů se také zapojily partnerské instituce  
z Norska, jako např.

 Ředitelství norské nápravné služby (Directorate of  

Norwegian Correctional Services) nebo nezisková organizace Alternativa  
k násilí (Alternativ til Vold).

V rámci programu bylo navíc realizováno dalších 

10 bilaterálních iniciativ  

s partnery z Norska za více než 4,5 mil. Kč. Převážně se jednalo o norské 
věznice, do kterých byly organizovány studijní návštěvy zástupců z ČR  
s cílem rozšíření jejich povědomí a odborných znalostí o praktickém fungování 
norského vězeňského systému. 

Program

CZ15 – Spolupráce v justici

Oblast

Budování kapacit
a spolupráce v justici

Nápravné služby včetně
alternativních trestů

Pro koho

Ministerstvo spravedlnosti

Probační a mediační 
služba ČR

Vězeňská služba ČR

Trvání

Realizace projektů proběhla 
v letech 2014–2017