30

Spolupráce s Radou Evropy –  

partnerem programu

„Rada Evropy byla v roli partnera programu, což nám 
umožnilo úzce spolupracovat při dosahování cílů 
programu CZ15 s českými a norskými partnery. 
Otevřenost a naprostá angažovanost partnerů 
vedla k vytvoření prostředí pro hladkou a efektivní 
spolupráci. Realizace projektů nebyla nikdy 
bezproblémová, avšak odhodlání a oddanost 
Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační 
služby, Vězeňské služby České republiky a norských 
partnerů spolu s důslednou kontrolou Ministerstva 
financí, přispělo k překonání veškerých překážek  
a vedlo tak k úspěšné implementaci programu.

Realizace programové oblasti PO31 Budování  
kapacit a spolupráce v justici, prostřednictvím PDP, 
pomohla českým soudním orgánům řešit stále se 
zvyšující požadavky na modernizaci včetně  
tzv. e-justice, tj. zavedení videokonferencí v soudních 
řízeních s účelem zvýšení efektivity a kvality služeb 
poskytovaných občanům. Česká republika tak patří 
mezi 17 členských států s nejmodernější dostupností 
a využíváním IT služeb pro účely soudního řízení 
na všech soudech. Mimoto implementace tohoto 
programu pozici České republiky ještě posílila.

Neméně důležitá byla i práce v rámci programové 
oblasti PO32 Nápravné služby včetně alternativních 
trestů. V poslední monitorovací zprávě CPT  
z roku 2014 byly vzneseny otázky zabývající se 
problematikou zadržování cizinců, materiálními 
podmínkami včetně denních režimů, ale také 
podmínkami zadržování ve vězeňských zařízeních  
a dostupností aktivit uskutečněných mimo celu.

Díky realizaci 5 PDP v rámci oblasti Nápravné 
služby včetně alternativních trestů se zvýšil počet 
programů pro vězně. Tyto programy cílily na získávání 
specifických životních, ale i obchodních dovedností 
sloužících k přípravě na jejich propuštění. Souběžně 
došlo k zdokonalení kvalifikace a dalších dovedností 
vězeňských pracovníků, přičemž došlo ke zvýšení 
jejich profesionality, a to díky nově navrženým 
vzdělávacím programům.“

Sophio Gelashvili a Raluca Ivan
Rada Evropy