21

Zvýšení efektivity 

v zacházení s mladými 

dospělými ve věku 

18 – 26 let ve Věznici 

Kuřim

Příjemce 
Věznice Kuřim (ČR)

Projekt 

„Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku  

18 – 26 let ve Věznici Kuřim“ byl primárně zaměřený na výstavbu lehké 
jednopodlažní nástavby stávající přízemní budovy, kde byly vybudovány  
prostory pro ubytování 32 mladistvých odsouzených a prostory pro výchovné 
aktivity.

Záměrem projektu bylo oddělit mladistvé vězně od skupin odsouzených  
s několikanásobnou trestnou činností, snížit tak negativní vliv vězeňského 
prostředí a zvýšit motivaci ke změně životního stylu. V neposlední řadě měl 
projekt velký vliv na získávání a rozvoj pracovních dovedností a návyků. 
Odsouzení se zúčastnili odborných kurzů 

Malíř a Zedník. Mladí odsouzení byli 

rovněž zapojeni do výchovného programu, který se skládal z šesti aktivit. 
Druhá část projektu byla zaměřena na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 
např. prostřednictvím sociálně psychologického výcviku nebo tematicky 
zaměřených kurzů.

„Jsem velice ráda, že díky možnosti čerpání finančních prostředků z Norských 
fondů jsme mohli v naší věznici zrealizovat tento jedinečný projekt, který je 
dalším krokem ke snižování recidivy u odsouzených. Máme pro tyto aktivity 
s mladými odsouzenými podmínky, které jsou na evropské úrovni. Jsem 
přesvědčena, že v tomto moderním a důstojném prostředí se nám podaří naše 
záměry plnit a tito odsouzení se již do věznic vracet nebudou,“
 uvedla ředitelka 
Věznice Kuřim plk. PhDr. Zuzana Kalivodová.

Internetové stránky projektu: 

http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-7-kurim/