13

Projekty zranitelných 

skupin ve věznicích 

a vzdělávání 

zaměstnanců 

Vězeňské služby ČR

Příjemce 
Vězeňská služba ČR

Partner
Alternativa k násilí (NO)
Ředitelství Norské 
vězeňské služby (NO)

Projekt byl primárně zaměřen na posílení systému vzdělávání zaměstnanců 
Vězeňské služby ČR v oblastech zaměřených zejména na specifika jednotlivých 
skupin odsouzených. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo vytvoření a rozvíjení 
cílených a strukturovaných programů zacházení s rizikovými skupinami 
odsouzených a jejich postupné zavádění do praxe věznic, stejně jako prevence 
sociálního vyloučení cizinců a předcházení informační diskriminaci způsobené 
jazykovou bariérou.

Pro získání dobré praxe v norských věznicích proběhly v rámci projektu čtyři 
studijní cesty zaměstnanců do norských věznic Ila a Ringerike. Cesty byly 
zaměřeny na sdílení zkušeností naší a norské VS v zacházení a komunikaci 
s odsouzenými a na zkušenosti s terapeutickými programy. Nad rámec původní 
projektové žádosti navázal realizační tým projektu bilaterální spolupráci 
s organizací Alternativ til Vold (ATV – „Alternativa k násilí“). Byly uspořádány tři 
semináře k tématu 

„Práce s násilnými pachateli“. Lektory na těchto seminářích byli 

renomovaní pracovníci společnosti ATV, která disponuje jedinečným 
know-how v oblasti zvládání agresivity. Navíc byl také realizován kurz 

„Práce se 

zadluženým klientem“, který navázal na předchozí školení „Finanční gramotnost 
a dluhová problematika“. 

Internetové stránky projektu: 

http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-3-gr-vs-cr/