11

Systém dalšího 

vzdělávání pracovníků 

Probační a mediační 

služby ČR

Příjemce 
Probační a mediační 
služba ČR

Partner
Ředitelství norské 
nápravné služby (NO)

Projekt realizovaný spolu s partnerem Ředitelství norské nápravné služby měl 
za cíl přispět ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti justice, a to zejména posílením 
profesionální úrovně odborných činností úředníků a asistentů Probační a mediační 
služby ČR (dále jen PMS).

Projekt byl zaměřen zejména na vzdělávání probačních úředníků a asistentů 
a jejich rozvoj v pěti specializacích: obecně prospěšné práce, probace, parole, 
práce s mládeží, zprostředkování řešení konfliktu.

Účastníci projektu ocenili možnosti bilaterální spolupráce s norskou stranou – 
studijní cesty do Norska a zejména workshop zaměřený na zahraniční zkušenost 
v oblasti elektronického monitoringu a probace. Zahraniční kolegové se pak 
seznámili s praxí tzv. restorativních programů v ČR, zejména pak s mediací mezi 
obětí a pachatelem.

Projekt umožnil pilotní realizaci Systému dalšího vzdělávání, který byl v rámci PMS 
požadován již od roku 2008. Systém je dobrovolnou „nástavbou“ po vzdělávání 
povinném ze zákona o PMS. Umožnil kvalitativní posun v práci specialistů a přispěl 
ke zkvalitnění činnosti PMS.

Interním lektorům byla poskytnuta intenzivní supervizní podpora, jak popsala  
na závěrečné konferenci supervizorka Mgr. Helena Bezděková: 

„Z našich setkání 

vzešla řada podnětů ke zkvalitnění vzdělávacího systému vašich pracovníků, 
vaši lidé mají velkou schopnost sebereflexe a skvělé komunikační dovednosti, 
jsou motivovaní a loajální. Máte velice kvalitní zaměstnance. To je vzácnost, 
o kterou je třeba pečovat.”

Internetové stránky projektu: 

https://www.pmscr.cz/system-dalsiho-vzdelavani-pracovniku/