4

Policie ČR postupně implementuje do svých činností nástroje a standardy
v oblasti mezinárodní policejní a justiční spolupráce v souladu s vývojem
evropské a národní legislativy.

Základním záměrem projektu je zvýšení informovanosti příslušníků a zaměst-
nanců Policie ČR o implementaci společných evropských nástrojů v oblasti
výkonu agendy mezinárodní policejní spolupráce.

V rámci aktivit projektu bylo navrženo nové, efektivnější propojení

informač-

ních a komunikačních platforem za účelem zlepšení vzájemné informovanosti
o konkrétních případech a objektech z vyřizované kauzální agendy v oblasti
mezinárodní policejní spolupráce na regionální a centrální úrovni. Finanční
prostředky byly použity zejména na vzdělávání příslušníků a zaměstnanců
Policie ČR, SW úpravy stávajících informačních systémů a s tím související
dokoupení prvků výpočetní a komunikační techniky, dále na pracovní návštěvy
v některých členských státech a institucích EU.

Zlepšení přeshraniční

policejní spolupráce

PDP 1 Schengenská spolupráce a potírání  

příhraniční kriminality

Období realizace: 

1. 12. 2014 – 30. 4. 2017

Cíl:

 

Integrace informačních

platforem.

Schválený grant: 

8 544 925 Kč

Jakou zajímavost jste  

v průběhu realizace zažili?

„Nejzajímavější byl proces 

přípravy dokumentu, jehož 

cílem bylo analyzovat  

stav mezinárodní výměny  

informací v rámci schengen-

ské spolupráce a mezinárodní 

policejní výměny informací 

v příhraničních oblastech. 

Konkrétní debaty a nastolená 

pracovní atmosféra v rámci 

workshopů výrazně pomohly  

k tvorbě softwarových 

úprav, které v konečném 

důsledku zlepší možnosti 

práce v příslušných systé-

mech Policie ČR.“

Mgr. Ivo Malecha, 

projektový manažer

Projekty Programu CZ14