Prostřednictvím 

EHP a Norských fondů 

přispívají 

Island, Lichtenštejnsko a Norsko 

ke snižování ekonomických a sociálních 

rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. 

Díky finančním příspěvkům z EHP a Norských 

fondů jsou posilovány bilaterální vztahy 

s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, východní 

a jižní Evropě ve stanovených prioritních 

sektorech. EHP a Norské fondy patří mezi 

dotační tituly, které kladou důraz na sdílení 

a výměnu zkušeností mezi partnery.

Česká republika rozdělila v programovacím 

období 2009−2014 přibližně 

3,5 mld. Kč. 

Finanční podpora směřovala mimo jiné 

na projekty v oblasti vědy a výzkumu, 

zdravotnictví, občanské společnosti, kultury, 

životního prostředí, prosazování rovnosti 

žen a mužů, sociálního začleňování, zlepšení 

kvality péče o ohrožené děti a mládež. 

Podpořena byla i oblast 

spolupráce v rámci 

Schengenu v boji proti přeshraniční 

a organizované trestné činnosti.