12

Efektivnější využívání současných informačních zdrojů, zrychlení a zkvalitnění
práce policistů s daty a zlepšení mezinárodní spolupráce v oblasti poskytování
dat − to byly tři hlavní cíle projektu Policie ČR (PČR), který se zaměřil na oblast
informačních systémů.

Realizací projektu byla vytvořena

jednotná bezpečná platforma pro vývoj  

a implementaci informačních systémů PČR. Nová platforma umožnila
efektivněji realizovat vývoj a úpravy jednotlivých heterogenních informačních
zdrojů. S využitím moderních technologií (např. testování a automatizace
zpracování dat) vzniklo prostředí, které umožní pracovat s existujícími
informacemi mnohem efektivněji a bez ohledu na to, v jakém formátu, datové
struktuře nebo typu primárního prostředí se nacházejí. Celá řada činností
byla zautomatizována, což v budoucnu povede ke zlepšení kvality a rozsahu
výstupů. Nová platforma je prostředkem pro zavedení celosvětově uznávaných
standardů a touto implementací dochází k výraznému zvýšení efektivity.

Zrychlení práce s daty 

a jejich jednotná správa  

PDP 5 Zajištění jednotné platformy pro vytěžování  

dat z informačních systémů Policie ČR 

Období realizace: 

1. 11. 2014 – 30. 4. 2017

Cíl: 

Zvýšení efektivity ve využí- 

vání současných informačních

zdrojů, zrychlení práce  

s daty s přímou vazbou  

na úkony v každodenní práci

policistů a zvýšení kvality  

a zrychlení poskytování dat  

v mezinárodní spolupráci.

Schválený grant: 

29 044 000 Kč 

Jakou zajímavost jste  

v průběhu realizace zažili?

„Zajímavá je zejména  

časová úspora, kdy stávající 

procesy, které byly časově  

a organizačně náročné,  

lze za využití nově pořízené 

technologie realizovat  

výrazně efektivněji.“

plk. Mgr. Pavel Stádník, 

vedoucí oddělení  

realizace projektů

Projekty Programu CZ14