10

Policie ČR při výkonu služby často narážela na potřebu kvalitní geografické
podpory s přeshraničním přesahem, a to nejen při práci policistů v kanceláři,
ale také v terénu. Jednou z cest k naplnění této potřeby je efektivnější
využívání geografického informačního systému (GIS PČR).

Díky úspěšné realizaci projektu došlo ke zvýšení počtu nových pracovišť GIS
PČR na krajských ředitelstvích Policie ČR a k posílení mobilní platformy  
GIS PČR. Policisté tak mají k dispozici technologie, které jim umožňují přímo  
při výkonu služby v terénu získat aktuální mapové podklady ČR a blízkého
okolí a aktuální prostorová data (např. hraniční přechody, přeshraniční stezky,
lokality trestné činnosti apod.). Zlepšil se tak přehled a informovanost policistů
o bezpečnostní situaci na daném teritoriu v přeshraničním kontextu, dále  
také úroveň geografické podpory výkonných činností v rámci PČR s důrazem  
na poskytování prostorových informací určených pro analýzu bezpečnostní
situace, předcházení, odhalování a boj proti přeshraniční organizované trestné  
činnosti a obchodování s lidmi.

Projekt zásadním způsobem zlepšil funkčnost GIS PČR v možnostech zajištění
aktuálních mapových podkladů a informací s přímou návazností na polohu 
v prostoru a čase
pro většinu rozhodovacích procesů, plánování a realizaci
bezpečnostních opatření a zásahů.

Kvalitnější geografické 

podklady pro Policii ČR

PDP 4 Aplikace geografického informačního  

systému Policie ČR v přímém výkonu služby 

Období realizace: 

1. 12. 2014 – 30. 4. 2017

Cíl: 

Vybudování geoinformačního

systému PČR poskytujícího

přímou geografickou a analyti- 

ckou podporu výkonu služby

PČR a standardizace podo-

by analytických pracovišť

zabývajících se přípravou

geografických podkladů  

v rámci PČR.

Schválený grant: 

12 103 053 Kč

Jakou zajímavost jste  

v průběhu realizace zažili?

„Za zajímavý považujeme 

především fakt, že za realiza- 

cí potřebných dodávek  

v projektu byly díky otevře-

ným zadávacím řízením 

zodpovědné menší české 

společnosti. Ty nás příjemně 

překvapily nejenom cenou 

řešení, ale především vysokou 

kvalitou práce a flexibilitou  

při řešení technických problé-

mů spojených s realizací.“

pplk. Mgr. Alexander Išunin, 

člen projektového týmu

Projekty Programu CZ14