8

Hraniční kontrola na mezinárodních letištích je komplex specifických postupů
a procesů policie, při kterém se ověřuje oprávněnost osoby vstoupit na území
České republiky a schengenského prostoru nebo tento prostor opustit. Součástí
této kontroly je také důsledné ověření pravosti a platnosti cestovního dokladu.
Rychlejší a jednodušší odbavení cestujících a zároveň

vyšší míru bezpečí  

v prostředí mezinárodních letišť pomáhá zajistit tzv. systém automatizované 
biometrické kontroly EasyGO.
V současné době jsou na mezinárodních letištích
celého světa v provozu již stovky těchto systémů.

Letiště Václava Havla v Praze bylo vybaveno od roku 2011 třemi biometrický- 
mi branami typu e-Gate, které odbavily měsíčně zhruba 42 tisíc cestujících.
Systém byl však již kapacitně nevyhovující.

Hlavním předmětem projektu proto byla renovace stávajícího systému a jeho
rozšíření na 17 bran. Modernizace se dočkala také odbavovací stanoviště hraniční
kontroly na 5 veřejných mezinárodních letištích v ČR, která byla vybavena
moderními čtecími zařízeními cestovních dokladů s příslušnými expertními
systémy, které obsahují rozsáhlou databázi vzorů cestovních dokladů, které
umožňují automatizované ověření dokladu v procesu hraniční kontroly.

Projekty Programu CZ14

Modernizace mezinárodních 

letišť

PDP 3 Posílení systému automatizované kontroly  

e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)

Období realizace: 

1. 1. 2015 – 30. 4. 2017

Cíl: 

Získat technologii známou 

jako e-Gate nebo auto-

matické brány nebo ABC

(Automatic Border Control)  

a čtecí zařízení umožňující

čtení stránek dokumentů

s optickou a elektronickou

kontrolou.

Schválený grant: 

48 759 999 Kč

Jakou zajímavost jste  

v průběhu realizace zažili?

„Jednou z aktivit projektu  

bylo vytvoření instruktážního 

a publicitního filmu. Pro nás, 

jako řešitele projektu, to byla 

nejen výzva, ale i zajímavé  

setkání s filmovým průmys-

lem. V praxi jsme zažili to, že 

za 30 vteřinovým snímkem 

jsou desítky hodin práce něko-

lika osob.“

plk. Mgr. Petr Malovec Ph.D.,

vedoucí oddělení Národní 

situační centrum ochrany 

hranic