Revitalizace kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Konojedech 

u Úštěku. Foto: Tomáš Železný 

Podpora nemovitého kulturního dědictví se 

soustředila na památkový fond, zahrnující 

kulturní památky, národní kulturní památky 

a památky UNESCO evidované v Ústředním 

seznamu památek. Podpořeny byly stavební 

a nestavební úpravy a opravy spočívající 

zejména v provádění konzervační obnovy, 

restituci starších stavů, korektivní obnově, 

udržovacích a stabilizačních opravách 

a restaurování. Součástí projektů byly také 

aktivity spojené s prezentací, zpřístupněním 

a využíváním obnovených a uchovaných 

památek širokou veřejností. 

Vybrané úspěšné projekty