5

Kulturní dědictví je jednou z podpořených oblastí 

Programu CZ06 „Kulturní 

dědictví a současné umění“.

 Posláním této oblasti bylo 

přispět k obnově 

movitého a nemovitého kulturního dědictví České republiky a zpřístupnit jej 
veřejnosti.
 Cílem bylo podpořit unikátní projekty, které i přes naléhavost zásahu 
přináší přidanou hodnotu ve formě 

inovativních postupů, zvyšování odbornosti 

nebo interdisciplinární a mezinárodní spolupráce. Současně bylo důležité,  
aby se při obnově využily v nejvyšší možné míře historické a tradiční postupy, 
technologie a materiály.

V rámci samostatné kategorie 

židovského kulturního dědictví, které představuje 

významnou součást paměti národa, byla podpořena judaika, která sloužila 
židovskému náboženskému kultu nebo uměleckým projevům tvůrců z období 
holocaustu.

Charakteristickým rysem Programu CZ06 byla podpora 

mezinárodní spolupráce  

s partnery z dárcovských zemí. Téměř dvě třetiny projektů byly realizovány  
v partnerství s institucemi 

z Islandu a Norska. Díky speciálnímu Fondu  

pro bilaterální spolupráci bylo možné projekty rozšířit o doprovodné aktivity  
ve spolupráci s organizacemi z dárcovských zemí. 

Program umožnil realizaci 

28 projektů a 21 doprovodných aktivit 

1

 v oblasti 

nemovitého, movitého a židovského kulturního dědictví 

za více než 452 mil. Kč.

Podařilo se 

zachránit a oživit část českého kulturního dědictví, povzbudit 

vzdělávání a výměnu v oblasti kulturních odvětví, a tím přispět k posílení  
a upevnění národní i evropské identity. 

Program

CZ06 – Kulturní dědictví 
a současné umění

Oblast

Zachování a revitalizace 
kulturního a přírodního 
dědictví

Pro koho

Právnické osoby, které 
jsou vlastníky (správci) 
movitého/nemovitého 
kulturního dědictví

Trvání

• projekty byly realizovány
 v letech 2014–2017
• poslední projektové
 aktivity byly ukončeny 
 v dubnu 2017
 

Podmínky

• spolufinancování dle  

právní formy příjemce  
(10% – 40%)

• povinná udržitelnost  

projektu min. 5 let

• využívání příjmů z projektu  

v souladu s jeho účelem 

1

 Výzva k podání žádostí o podporu doprovodných aktivit podpořených projektů je 

otevřena do konce července 2017. Z tohoto důvodu se konečné údaje mohou lišit.