V oblasti movitého kulturního dědictví byla 

podpora zaměřena na sbírkové předměty  

a sbírky muzejní povahy, zanesené v Centrální 

evidenci sbírek, movité památky registrované 

v Ústředním seznamu památek, včetně 

písemného a filmového dědictví, které eviduje 

Ministerstvo kultury přímo nebo prostřednictvím 

státních příspěvkových organizací. Byly 

podpořeny činnosti vytvářející optimální 

prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie, 

restaurátorská a další umělecká a technická 

opatření pro dlouhodobé uchování a aktivity 

směřující k co nejúčinnější prezentaci movitých 

kulturních hodnot.

Vybrané úspěšné projekty